Czy poniesione wydatki na sfinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej stanowią koszt uzyskania przychodów osoby prawnej ponoszącej ten wydatek


Autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

Sygnatura: ZD/423-13-8/05

Hasła tematyczne: szkolenie pracownicze, związek z przychodem, podnoszenie kwalifikacji, koszty uzyskania przychodów, związek przyczynowo-skutkowy, kwalifikacje zawodowe, wydatki na rzecz pracowników, doskonalenie zawodowe, zwrot kosztów

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 10 stycznia 2005r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać , że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2005r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 15 ust.1 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)

Z uwagi na braki formalne , brak opłaty skarbowej od podania oraz brak własnego stanowiska w sprawie pismem z dnia 14 stycznia 2005r. wezwano Spółkę do usunięcia braków. Spółka usunęła braki pismem złożonym w dniu 27 stycznia 2005r.

i 11.02.2005r.

W piśmie tym Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka zawarła z pracownikiem – aplikantem radcowskim – umowę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w postaci ukończenia aplikacji radcowskiej, w której pracodawca zobowiązał się do sfinansowania opłat ponoszonych w trakcie jej trwania.

W uzasadnieniu tego wydatku Jednostka wskazała na konieczność posiadania kadry prawniczej z uwagi na ciągłą potrzebę korzystania przez Spółkę z jej wiadomości w prowadzonej działalności gospodarczej przy zawieraniu umów, windykacji należności, opiniowanie umów oraz doraźne doradztwo.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Jednostkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. Organ stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze cytowanej ustawy o podatku dochodowym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że poniesione wydatki na sfinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej przyczyniają się do osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej podmiotu, bądź zapewnienia funkcjonowania tudzież zachowania źródła przychodu.

Przy zachowaniu powyższych przesłanek przedmiotowe świadczenie na rzecz pracownika stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.

Wyrażone w zapytaniu stanowisko w przedmiotowej sprawie jest więc prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielania .

Zgodnie z art.14 b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej – do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie. Zażalenie , zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia .