Czy w związku ze zmianą od 1.01.2005 r. zapisu art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma w 2005 r. zastosowanie zwolnienie podatkowe od wypłaty pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzież


Autor: Urząd Skarbowy w Dębicy

Sygnatura: POV/413-6/05

Hasła tematyczne: świadczenie pieniężne, świadczenia na rzecz pracowników, ekwiwalent pieniężny, bezpieczeństwo i higiena pracy, świadczenia rzeczowe

Kategoria:

Na podstawie:

  • art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),
  • art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),
  • art. 237 tiret 7 § 1 i § 4 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku H. z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu 11.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku.

Wnioskiem z dnia 10.02.2005 r. H. zwróciła się o wydanie wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w oparciu o ustawę z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przedmiotem jej miała być odpowiedź na następujące zapytanie: czy w związku ze zmianą od 1.01.2005 r. zapisu art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma w 2005 r. zastosowanie zwolnienie podatkowe od wypłaty pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W odpowiedzi na zapytanie należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W przepisie powyższym ustawodawca stanowi, że przesłanką do zwolnienia ekwiwalentów od podatku dochodowego od osób fizycznych jest to, aby przysługiwały na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a zasady ich przyznawania wynikały z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego spełniają te warunki.

Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, to m.in. przepisy zawarte w dziale X kodeksu pracy. Z regulacji zawartych w tym dziale wynika, że pracodawca ma obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237 tiret 7 § 1 k.p.). Jednocześnie przewidziano, że pracodawca może ustalić stanowiska, na których za zgodą pracowników będą oni używali własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wówczas pracownikowi, który wyrazi zgodę na używanie własnej odzieży oraz obuwia roboczego (i będzie ich faktycznie używał w pracy), pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z art. 237 tiret 7 § 4 k.p. wypłata tego ekwiwalentu powinna nastąpić w wysokości uwzględniającej aktualne ceny odzieży i obuwia roboczego. Wypłata ekwiwalentu przewidziana została również dla pracowników, którzy sami piorą swoją odzież roboczą. Z art. 237 tiret 9 § 3 k.p. wynika, że wypłata tego ekwiwalentu jest możliwa, jeżeli zakład pracy nie ma możliwości zorganizowania prania odzieży roboczej.

Z powyższego wynika, że ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego przysługuje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Przepisy te są przepisami rangi ustawowej i określają jednocześnie zasady przyznawania przedmiotowych ekwiwalentów. Zachodzą zatem obie przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. do zwolnienia przedmiotowych ekwiwalentów od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedstawionym własnym stanowisku pytający uznał, że wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego, w oparciu o przytoczone przepisy prawa, tut. organ podatkowy podziela stanowisko pytającej spółki w tym zakresie.

Powyższa interpretacja została udzielona na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 10.02.2005 r. i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, postanowienie zawierające interpretację nie jest wiążące dla podatnika, płatnika czy inkasenta natomiast jest wiążące dla właściciwych dla wnioskodawcy organów podatkowych i organów kontroli skarbowej i może zostać zmienione albo uchylone wyłącznie w drodze decyzji.