1) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz konieczność wystawiania faktur VAT w odniesieniu do fundacji nie prowadzącej działalności gospodarczej ?
2) Jakie są ustawowe przesłanki korzystania ze zwolnień przedm


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PD-1/005/2-144/04/WK

Hasła tematyczne: faktura VAT, cele statutowe, fundacje, podatek od towarów i usług, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria:

W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta Nr US.I/PbP-423/3/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r., które winno zostać rozpatrzone w trybie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 wymienionej ustawy stwierdza, co następuje:

Z treści wniosku Strony wynika, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest również płatnikiem podatku od towarów i usług. Jednocześnie na organizowanych charytatywnych imprezach dla dzieci eksponuje materiały reklamowe pochodzące od jej darczyńców. Darczyńcy uzależniają swój sponsoring od wystawienia przez Fundację faktury. W ocenie Strony,Fundacja ma prawo wystawić fakturę nie zawierającą podatku od towarów i usług do momentu, którym w ciągu roku (licząc narastająco) nie przekroczy przychodu w wysokości 10.000,00 euro.

Ustosunkowując się do przedmiotowego problemu, Dyrektor Izby Skarbowej podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta zawarte w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004 r., że podstawą prawną tworzenia i funkcjonowania fundacji jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.). Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje ona osobowość prawną. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dochody fundacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy określa warunki i zasady zwolnień podatkowych. I tak wolne od podatku są dochody tych fundacji, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego w części przeznaczonej na te cele.
W sytuacji gdy Fundacja prowadziłaby inne rodzaje działalności i przeznaczała dochody na cele statutowe inne niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej nie mogłaby korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Fundacja podaje, że w celu pozyskania środków na działalność statutową wykonuje na rzecz swoich darczyńców (zgodnie z zawartymi umowami) usługi reklamowe. Wykonanie usług winno zostać udokumentowane stosownym dokumentem księgowym. W myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) – stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku – obecnie od 01 maja 2004 r. art. 113 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000,00 euro (45.700,00 zł), jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych z podatku na podstawie ust. 1 przekroczy powyższą kwotę, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 powołanej ustawy dokumentuje dokonaną transakcję rachunkiem, nie wystawia dowodów księgowych oznaczonych wyrazami ?Faktura VAT"- zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971). Z chwilą utraty prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług, podatnik ma obowiązek dokumentować wykonaną usługę ?fakturą VAT ". W tej sytuacji, zgodnie z art. 12 ust. 3 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód Fundacji stanowić będzie kwota netto (bez VAT) wyszczególniona w wystawionej fakturze.