Czy oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste po 01.05.2004r. podlega opodatkowaniu i przez jaki czas


Autor: Urząd Skarbowy w Rybniku

Sygnatura: PP/443/15c/05

Hasła tematyczne: opłata za użytkowanie wieczyste

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku znak M-0718/00007/05 z datą 08.03.2005r. (data wpływu do US 09.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącejopodatkowania podatkiem od towarów i usług oddania gruntów w użytkowanie wieczyste po 1.05.2004r.jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.02.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku wpłynął wniosek z datą 14.02.2005r. znak M-0718/00007/05 o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 24.02.2005r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione pismem znak M-0718/00007/05 z datą 08.03.2005r. (data wpływu do US 09.03.2005r.)Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.We wniosku Podatnik podał następujący stan faktyczny:ierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i opłata roczna ustalone zostały po 01.05.2005r. zarówno do pierwszej opłaty jak i do ustalonej opłaty rocznej obowiązującej od roku następnego po roku, w którym ustanowiono użytkowanie wieczyste doliczono podatek od towarów i usług 22% i taką opłatę użytkownik będzie płacił przez czas trwania użytkowania.Własne stanowisko Podatnika w sprawie:Użytkownik wieczysty każdego roku będzie płacił opłatę roczną plus podatek od towarów i usługWe wniosku Podatnik oświadczył, że w jego indywidualnych sprawach nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo przed sądem administracyjnym.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska Wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie stwierdza się co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004, poz. 535 ze zm.), przez dostawę towarów rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów zawartej w art. 7 ustawy o VAT, nie daje bowiem praw do rozporządzania gruntem jak właściciel, ani nie zostało wymienione pośród praw wskazanych w przepisie. Według art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7. Ponieważ oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą, uznać należy, że jest ono świadczeniem usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. Od 1.05.2004 r. prawo wieczystego użytkowania gruntu jest innym niż własność prawem rzeczowym oraz niewątpliwie wartością niematerialną i prawną, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem przedmiotowe opłaty, których termin płatności przypada po 1.05.2004 r. podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług i zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. stosuje się do nich stawkę podatku 22 %. Ustawodawca nie określił dla tej czynności obniżonej stawki podatkowej, ani też nie przewidział zwolnienia z opodatkowania tego typu usług. W związku z powyższym obowiązek podatkowy dotyczący opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych powstaje na zasadach określonych w art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ww. ustawy z 11.03.2004r. podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 – 22, art. 30 – 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.W odniesieniu do ww przepisu art. 29 ust. 1 stanowisko Podatnika, iż "użytkownik wieczysty każdego roku będzie płacił opłatę roczną plus 22% podatek od towarów i usług" jest zatem prawidłowe. Kwota pobranej opłaty będzie kwotą brutto, tj. będzie zawierała podatek od towarów i usług i o ile przepisy podatkowe nie ulegną zmianie, obowiązek podatkowy będzie powstawał co roku z chwilą zapłaty poszczególnych opłat. Zauważa się jednak, że uregulowania dotyczące wysokości opłat pobieranych z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w wieczyste użytkowanie nie są zawarte w przepisach podatkowych, zatem nie mogą być przedmiotem interpretacji organów podatkowych. Podatek od towarów i usług stanowi element składowy pobieranej opłaty, której wysokość jest ustalana na podstawie przepisów ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. D.U. 261/2004, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), czyli na podstawie przepisów niepodatkowych, objętych właściwością rzeczową Ministra Infrastruktury.Biorąc jednak pod uwagę, że Wnioskodawca wniósł zapytanie w trybie art.. 14a ordynacji podatkowej, a w swoim własnym stanowisku co do przedstawionego stanu faktycznego w swojej indywidualnej sprawie zawarł twierdzenie, że pobiera podatek od towarów i usług od użytkowników wieczystych, uznaje się, że Podatnik postępuje zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ww ustawy z 11.03.2004r. i w tym zakresie potwierdza się prawidłowość stanowiska Podatnika. Natomiast tut. organ podatkowy nie jest władny do udzielenia odpowiedzi w kwestii prawidłowego stosowania przez Podatnika przepisów ww ustawy z 21.08.1997r. odnośnie wysokości pobieranych przez Podatnika opłat. W świetle przepisów podatkowych opłata za wieczyste użytkowanie gruntów jest kwotą brutto, a więc zawiera podatek od towarów i usług.