Czy należy pobierać od wypłacanego ryczałtu na jazdy lokalne zaliczkę na podatek dochodowy


Autor: Urząd Skarbowy w Kraśniku

Sygnatura: DP. I 413/11/05/P

Hasła tematyczne: samochód prywatny, podatek dochodowy od osób fizycznych, ekwiwalent pieniężny

Kategoria:

Stan faktyczny: Podatnik jest pracownikiem Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Miejskim SP ZOZ w Z. Podatnik podpisał umowę z pracodawcą o używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych. Zgodnie z umową podatnikowi został przyznany od dnia 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. limit w wysokości 100 km, w tym ryczałt na jazdy lokalne w wysokości 100 km miesięcznie. Od wskazanego ryczałtu potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy.

Stanowisko pytającego: Czy należy pobierać od wypłacanego ryczałtu na jazdy lokalne zaliczkę na podatek dochodowy?Podatnik stoi na stanowisku, iż zaliczka pobierana jest nie słusznie, gdyż ryczałt ten nie stanowi stanowi dochodu podatnika. Stanowi to wyrównanie kosztów poniesionych na rzecz pracodawcy. Podatnik powołuje się na art. 21 § 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).

Ocena stanowiska wnioskodawcy: W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. Art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 894) wprowadził zmiany do ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z późn. zm.) zgodnie z którymi prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem własnych pojazdów do celów służbowych, w jazdach lokalnych – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub do wysokości nieprzekraczającej stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika – może być przyznane pracownikom służby leśnej oraz listonoszom. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca zwolnił z podatku konkretne grupy zawodowe, należy stwierdzić, że wypłacane podatnikowi ryczałty samochodowe są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym należy uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe.