Czy w sytuacji wysłania pracownika w charakterze zawodnika na międzyzakładowe zawody sportowe koszt udziału w tej imprezie pokrywany przez zakład ze środków ZFŚS stanowić będzie dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym


Autor: Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej

Sygnatura: DP/415-35/04/2005

Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, świadczenia rzeczowe, sport, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pracownik

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), w związku z zapytaniem z dnia 25.08.2004 r., uzupełnionym 22.09.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176) – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone przez pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak wynika z Państwa pisma, ponieśliście wydatki z ZFŚS obejmujące uczestnictwo pracownika w organizowanych zawodach sportowych w ramach Mistrzostw Polski Kolejarzy – zapewniając uczestnikom udział w zawodach, zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 12 ustawy – wydatki dotyczące opłat za udział w zawodach, zakwaterowanie nie są przychodem pracownika, gdyż jest on delegowany i reprezentuje swój zakład pracy.

Natomiast zwrot kosztów wyżywienia pracownika w organizowanych zawodach sportowych, finansowany przez zakład pracy ze środków ZFŚS – jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380 zł w roku podatkowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 w/w ustawy, (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi).