Dotyczący możliwości skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej od kredytu zaciągniętego w banku na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od sp. z o.o. "?".


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

Sygnatura: PDF/415-4/05

Hasła tematyczne: ulga odsetkowa

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8. , poz. 60 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana z datą 14.01.2004 roku (wpływ do tutejszego Organu dnia 17.01.2005 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

p o s t a n a w i a

uznać jako nieprawidłowe stanowisko Pana przedstawione w powyższym wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.01.2005 roku wpłynął Pan wniosek w sprawie udzielenia przez tutejszy Organ interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących możliwości skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej od kredytu zaciągniętego w banku na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od sp. z o.o. "…".

W swym pismie podaje Pan , iż w roku 2002 zaciągnął kredyt na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego. W roku 2002 nie mógł Pan korzystać z ulgi ponieważ inwestycja nie została zakończona i potwierdzona aktem notarialnym. Własność lokalu uzyskał Pan w czerwcu 2003 roku poprzez przeniesienie prawa własności na podstawie aktu notarialnego.

Pozwolenie na budowę spółka "…" uzyskała 23.12.1999 roku, natomiast protokół zdawczo – odbiorczy końcowy przejęcia nieruchomości w zarządzanie miał miejsce 25.04.2002 roku. Nie przekroczono więc trzyletniego okresu jej trwania , który upłynąłby 23. 12. 2002 roku , a według Pana inwestycja została zakończona 8 miesięcy wcześniej. Ponadto Pan uzyskał kredyt w 2002 roku , w tym też roku sfinansował Pan całą inwestycję zaś akt notarialny , potwierdzający przeniesienie własności lokalu spisany został w 2003 roku. Podkreśla Pan, iż również nie przekroczył trzyletniego okresu trwania inwestycji i rozpoczął tą inwestycję po 1 stycznia 2002 roku.

Wraz z pismem uzupełniającym z dnia 30.01.2005 roku przesłał Pan komplet dokumentów związanych z zakupem i budową wspomnianego lokalu.

Natomiast na pismo tutejszego organu z dnia 11.03.2005 roku wzywające Pana do dokładnego wskazania zdarzenia , które zdaniem Pana stanowi zakończenie inwestycji oraz podanie daty odbioru technicznego budynku, w którym znajduje się zakupiony przez Pana lokal mieszkalny odpowiedział Pan pismem z datą 14.01.2005 roku (wpływ do tutejszego Organu dnia 14.03.2005 roku) nie podając jednak żądanych informacji. Przytoczył Pan, iż wcześniej nadesłał komplet dokumentów , które powinny wystarczyć aby Urząd zajął odpowiednie stanowisko.

Jednocześnie nadmieniamy, iż tutejszy Organ jest w posiadaniu wszelkich informacji związanych z omawianym problemem, gdyż po uprzednim przeprowadzeniu postępowania podatkowego – na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego – w 26.09.2003 roku została wydana przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu decyzja nr PDF2/41100-62/03 określająca wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2002 z uwagi, iż nie zostało uznane odliczenie z tytułu poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu położonego w … ul. …. W piśmie Pana z dnia 14.01.2005 roku o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak również w pismach uzupełniających nie przedstawił Pan jednoznacznie stanu faktycznego niezbędnego dla udzielenia wiążącej interpretacji. Wobec czego przy dokonywaniu wykładni przepisów prawa podatkowego w tej sprawie brany był również pod uwagę całokształt materiału dowodowego zebranego w trakcie prowadzonego już poprzednio postępowania podatkowego.

Pana zdaniem nabył Pan prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej ponieważ inwestycja rozpoczęła się w 2002 roku i zakończona została w 2003 poprzez przeniesienie własności nieruchomości na podstawie aktu notarialnego.

Rozpatrując powyższy problem należy odnieść się do treści art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14 , poz. 176 z późn. zm.). Przepis ten stanowi: od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonej podatnikowi na sfinansowanie inwestycji.

Ulga dotyczy inwestycji mających zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, wymienionych w art. 26b ust. 1 związanych z :

 1. budową budynku mieszkalnego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku , albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby , która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej , albo
 4. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego , jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Przy czym odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonych podatnikowi ( z zastrzeżeniem ust. 2-4) najwcześniej za rok podatkowy , w którym została zakończona dana inwestycja, na zasadach określonych w ust. 5-7.

Według art. 26b ust. 2 odliczenie stosuje się, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 roku,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek) , a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
 1. a) o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat , licząc od końca roku kalendarzowego , w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego , jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego , a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
 2. b) o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu ,o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego , której jedną ze stron jest podatnik


5. do zeznania , o którym mowa w art. 45, składanego za rok , w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o których mowa w ust. 1 , podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją , w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku


6. odsetki, o których mowa w ust. 1

 1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego
 2. budowę budynku mieszkalnego
 3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej
 4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby , która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalnego
 6. przebudowę strychu , suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Przepis ten warunkuje możliwość dokonywania odliczeń w ramach omawianej ulgi od tego, czy podatnicy dokonują lub dokonywali odliczeń na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego oraz odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi mieszkaniowej. Ze zgromadzonego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego materiału dowodowego tj. informacji uzyskanej z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu pismem nr PBI-0710-425/03 z dnia 18.07.2003 roku oraz z Państwa oświadczenia z dnia 30.07.2003 roku wynika, iż w latach 1992 -2001 nie dokonywali Państwo odliczeń , o których mowa w art. 26b ust. 2, pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również w zeznaniach za lata 2002 i 2003 nie wykazują Państwo takowych odliczeń.

Jak wynika z treści art. 26b ust.2 w przypadku zakupu nowo wybudowanego lokalu od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej – w chwili obecnej – nie istnieje obowiązek zakończenia tej inwestycji w ciągu trzech lat , licząc od końca roku kalendarzowego w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę. Zmiana tego przepisu została wprowadzona na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956). A zatem Pana stanowisko w tej kwestii nie jest istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto wspomniana nowelizacja wprowadziła zmianę treści art. 26b ust. 2 pkt 4 -inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku.

Zatem zacytowany przepis wyraźnie wskazuje co rozumiemy przez zakończenie inwestycji:

przez zakończenie inwestycji ustawodawca rozumie zakończenie budowy, Pan natomiast używa słowa "inwestycja" jako ponoszenie wydatków w określonym czasie.

W przypadku zakupu nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego prawo do odliczeń od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętej na ten cel przysługuje jeżeli pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego , potwierdzające zakończenie budowy wydane zostało nie wcześniej niż w 2002 roku oraz zawarta została umowa w formie aktu notarialnego o przeniesieniu na podatnika własności lokalu mieszkalnego, której jednej ze stron jest podatnik.

Przy czym dla skorzystania ze wspomnianej ulgi istotne jest to aby oba te warunki zostały spełnione.

Z przedłożonych przez Pana dokumentów wynika , że sp. z o.o. "…" z siedzibą w Toruniu , w oparciu o pozwolenie na budowę z dnia 23.12.1999 roku znak ZB-II-7351/1726/99, AB-99/IV/99 na nieruchomości położonej w … przy ul. … wybudowała w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym poszczególne klatki oznaczono numerami : 68, 68A ,68B ,68C, 68D, 68E, 68F, 68G,68H, 70, 70A, 70B,70C,70D,70E,70F i 70G. Przy czym istotny dla rozstrzygnięcia całej sprawy jest fakt, iż poszczególne segmenty tegoż budynku uzyskiwały pozwolenie na użytkowanie w różnych okresach:

 • dnia 08.06.2001 roku – decyzją AB-III-7355/260/2001 zostały odebrane klatki 68-68F,(segment S,G i D)
 • dnia 31.12.2001r.oku – decyzją AB-III-7355/615/ klatki 68G-70C, (segment G-1 i D-1)
 • dnia 16.04.2002 roku decyzją AB-III-7355/173/2002 klatki 70D-70G. (segment G-2 i S-1)

Odbiór techniczny segmentu w którym znajduje się Pana mieszkanie został dokonany w dniu 08.06.2001 roku-wynika to zarówno z decyzji nr AB-III-7355/260/2001; AB-99/IV/99/2001 wystawionej dnia 06.06.2001 roku przez Urząd Miasta Torunia Wydział Architektury i Budownictwa Toruń ul. Gen. Sikorskiego 12, jak i z treści aktu notarialnego repertorium A numer :1309/2003 spisanego dnia 27.06.2003 roku przed Notariuszem … – tj. umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży.

Pan natomiast w swym piśmie podaje termin końcowy zakończenia inwestycji wskazując jako moment zakończenia inwestycji datę sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego końcowego przejęcia nieruchomości w zarządzanie, które miało miejsce w dniu 25.04.2002 roku.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207 , poz. 2016 w rozdziale 5 – budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych w art. 59. 1 wskazuje, iż właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.

Za moment końcowy zakończenia inwestycji należy uznać datę odbioru technicznego segmentu S.G i D tj. 08.06.2001r. (data wydania decyzji ). Nie spełniony został zatem warunek zakończenia inwestycji nie wcześniej niż w 2002 roku. Bez znaczenia pozostaje fakt, że inwestycja realizowana na podstawie jednego pozwolenia na budowę była oddawana do użytkowania etapami (oddanie do użytkowania ostatniego segmentu nastąpiło w roku 2002) i to , iż faktyczne użytkowanie nastąpiło w innym terminie niż stanowi decyzja – odbiór techniczny segmentu.

Wobec tego , iż nie został spełniony jeden z koniecznych warunków o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 nie przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę spłaconych odsetek.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w rozpatrywanym wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych we wniosku zdarzeń.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Pana – jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Wnioskodawcy.

Na niniejsze postanowienie , zgodnie z art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej , stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.