Czy Bank będzie zobowiązany do sporządzenia informacji, według wzoru ustalonego Rozporządzeniem Minstra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wyplaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lu


Autor: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Sygnatura: 1471/DPF/415/23/05/PP/3

Hasła tematyczne: Unia Europejska (Wspólnota Europejska), dyskonto, informacja dla podatnika, obowiązek płatnika, papier wartościowy, banki

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Banku (Spółka Akcyjna) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegoNaczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


P O S T A N A W I A


– uznać stanowisko strony za prawidłowe


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank S.A. zwany dalej Bankiem pośredniczy w obrocie papierami dłużnymi emitowanymi za granicą np. przez agencje rządowe, banki, instytucje finansowe. Przedmiotem obrotu z klientami Banku (osobami podlegającymi ograniczonemu i nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) są papiery dłużne rozliczane za pośrednictwem międzynarodowych izb rozliczeniowych np. Clearstream w Luksemburgu lub Euroclear w Belgii. Bank zawiera również z podmiotami zagranicznymi umowy na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych (np. obligacji). Wykonując te czynności Bank pełni rolę agenta płatniczego. W ramach czynności agenta płatniczego Bank pośredniczy w wypłacie inwestorom – osobom fizycznym świadczeń pieniężnych w postaci np. odsetek lub dyskonta otrzymanych od emitenta lub za pośrednictwem międzynarodowej izby rozliczeniowej.

Bank stoi na stanowisku, że nie jest płatnikiem podatku w kontekście art. 42c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ począwszy od 1 lipca 2005r. Zgodnie z tym przepisem Bank będzie zobowiązany do sporządzenia informacji, według wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla faktycznego lub pośredniego odbiorcy, któremu wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody) a odbiorca ten ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej, Księstwie Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino, Konfederacji Szwajcarskiej, na terytoriach zależnych lub stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi RP zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów z oszczędności osób fizycznych.

Zdaniem Banku wprowadzony przepis dotyczy tylko obowiązków informacyjnych a nie obowiązków płatnika. Z brzmienia przepisów art. 42c wynika jednak, że Bank będzie zobowiązany informować o przychodach, uzyskiwanych także poza terytorium RP w przypadku dokonywania wypłat lub stawiania do dyspozycji przychodów z tytułu dyskonta i odsetek od papierów wartościowych osobom określonym w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoby te mają miejsce zamieszkania w Państwach wymienionych w art. 42c ust. 1 pkt 1. W związku z tym zakres przekazywanych informacji będzie szerszy niż określony w art. 42 ust. 2 pkt 2 ponieważ będzie obejmował przychody ze źródeł położonych poza terytorium RP.

Zgodnie z art. 42c ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ – w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2005r. – w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten jest obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje o tych przychodach (dochodach) faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, któremu wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody) a odbiorca ten ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej, Księstwie Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino, Konfederacji Szwajcarskiej, na terytoriach zależnych lub stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi RP zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów z oszczędności osób fizycznych.

Imienne informacje o których mowa powyżej zgodnie z art. 42c ust. 5 pkt 1 w/w ustawy obejmują przychody (dochody) z odsetek wypłacanych lub stawianych do dyspozycji, związanych z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, a w szczególności ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi papierami, obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat karnych za opóźnione płatności. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu począwszy od 1 lipca 2005r. na Banku ciążyć będzie obowiązek wystawiania informacji o przychodach (dochodach) w przypadku dokonywania wypłat lub stawiania do dyspozycji przychodów z tytułu dyskonta i odsetek od papierów wartościowych /IFT-3/IFT-3R/ osobom określonym w art. 3 ust. 2a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoby te mają miejsce zamieszkania w Państwach wymienionych w art. 42c ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.