Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym usług projektowych świadczonych dla kontrahenta niemieckiego oraz wykazania w deklaracji jako przychody uzyskane poza terytorium RP


Autor: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Sygnatura: PD/423-23/05/26663

Hasła tematyczne: zakład, biura, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązek podatkowy

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. – przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2005 r. który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 10.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot. opodatkowania podatkiem dochodowym usług projektowych świadczonych dla kontrahenta niemieckiego oraz wykazania w deklaracji jako przychody uzyskane poza terytorium RP jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIM.

W dniu 10.02.2005 r. do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w BielskuBiałej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 17.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 18.02.2005 i 28.02.2005 r.W dniu 1 lutego 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłobucku wpłynął wniosek z dnia 31 stycznia 2005 r. pana … o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 22 marca 2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek zostały uzupełniony w dniu 19 i 29 kwietnia 2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż Spółka świadczy usługi dla kontrahenta niemieckiego. Celem łatwiejszego kontaktu z klientem niemieckim, firma zarejestrowała biuro w Niemczech, które ma charakter "skrzynki kontaktowej". Zadaniem biura jest zbieranie zapytań ofertowych i zamówień dotyczących wykonywania projektów i rysunków technicznych przemysłowych instalacji gazowych. Projekty będą wykonywane w siedzibie firmy tj. w Polsce. Po wykonaniu projektu, będzie on przesłany wraz z fakturą (wystawioną w Polsce) do kontrahenta niemieckiego. Dokumenty księgowe związane z biurem w Niemczech, stanowić będą integralną część dokumentacji księgowej Firmy i wraz z nią przechowywane będą w siedzibie Firmy.

Wnioskodawca uważa, iż dla celów podatku dochodowego, zgodnie z art. 3 ustawy o pdop ww. usługi będą opodatkowane w Polsce, jako przychody uzyskane poza terytorium RP (wykazane w CIT-2 w poz. 20).

W świetle przedstawionego stanu faktycznego tut. organ podatkowy stwierdza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają podmioty ( osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące podatnikami) będące rezydentami podatkowymi danego państwa ( tj. mające miejsce zamieszkania , siedzibę lub zarząd na terytorium danego państwa), bez względu na miejsce osiągania przychodów, czyli bez względu na położenie źródła przychodów. Zasada ta określana jest mianem zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jeżeli rezydent umawiającego się państwa prowadzi przedsiębiorstwo, to zgodnie z art. 7 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. ( Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Definicję pojęcia "zakład" określa art. 5 cyt. umowy. W rozumieniu niniejszej umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie "zakład" obejmuje w szczególności miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie "zakład" nie obejmuje m.in. utrzymania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa, utrzymania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym. Tak więc dochody podmiotu polskiego uzyskane z działalności prowadzonej w drugim państwie podlegać będą opodatkowaniu w tym drugim państwie wtedy, kiedy działalność taka prowadzona będzie poprzez położony w tym państwie zakład: w przeciwnym przypadku podlegać one będą opodatkowaniu tylko w Polsce. Jeżeli zatem przedsiębiorstwo mając siedzibę w Polsce prowadzi w Niemczech działalność bezpośrednio ze swej siedziby, tzn. bez posiadania zakładu, to zyski takiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zarówno w deklaracjach miesięcznych, jak i w zeznaniu rocznym podatnicy posiadający w Polsce siedzibę mają obowiązek wykazania przychodów ze źródeł położonych poza terytorium RP (poz. 20 CIT-2 oraz poz. 26 CIT-8), podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu tj. przychody z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych niemających w Polsce siedziby oraz przychodów osiągniętych poza terytorium Polski, które są równorzędne z przychodami wymienionymi w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop . W poz 19 deklaracji CIT-2 nie wpisuje się przychodów , o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 ust. 1 i art 22 cyt. ustawy.