Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT rozłożona na raty niespłacona część ceny podlegająca oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP


Autor: Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

Sygnatura: US.III-443/5/05, (1025_POS_6_6_5)

Hasła tematyczne: przedmiot opodatkowania, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, rozłożenie na raty, zapłata, odsetki, cena, podstawa opodatkowania

Kategoria:

W dniu 24.01.2005 r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji (uzupełniony w dniu 09.03.2005 r.), co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).

Przedmiot żądania stanowi prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT rozłożonej na raty niespłaconej części ceny podlegającej oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Zdaniem podatnika, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), sprzedaż gruntu traktowana jest jako dostawa towarów w związku z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W związku z tym wyznaczona cena sprzedaży obejmuje podatek VAT 22 %. Rozłożona część niespłaconej ceny – przy zapłacie wartości podatku VAT łącznie z pierwszą płatnością – nie podlega już opodatkowaniu – nawet w sytuacji jej oprocentowania stopą procentową wskazaną powyżej, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku VAT – opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Zatem wartość wynikająca z zastosowania stopy procentowej przy rozłożeniu ceny na raty /odsetek/ w analizowanym przypadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy informuje iż:Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 r., sygn. akt III RN 166/99, odsetki związane z faktem rozłożenia obowiązku zapłaty należnej ceny na raty stanowią część składową tej ceny, jako kwota należna podlegająca opodatkowaniu VAT. Zapłata każdej kolejnej raty ceny głównej wraz z odsetkami zaspakaja bowiem część łącznej należności i jest od niej odliczana. W tej sytuacji w/w odsetki nie mogą być traktowane jako świadczenie uboczne z tytułu opóźnienia się dłużnika w spełnieniu świadczenia pieniężnego, które są naliczane w razie nieterminowego wywiązania się kontrahenta z obowiązków umownych. Okoliczności, że może ulec zmianie wysokość odsetek ustawowych, co w rezultacie uniemożliwia określenie z góry wysokości należnych od kontrahenta odsetek są bez znaczenia dla opodatkowania w podatku VAT należnych odsetek. Sprzedaż nieruchomości co prawda potwierdzana jest jednorazowo wystawioną fakturą VAT na całość należności, jednakże każdorazowa zapłata kolejnej raty należności – w przypadku gdy stopa odsetek ulegnie zmianie – spowoduje konieczność wystawienia faktury korygującej.

Wobec powyższego, odsetki również podlegają opodatkowaniu wg stawki właściwej dla towaru, w tym przypadku wg stawki 22 %.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

W/w interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.