Czy należy dokonać korekty zapisów z podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą memoriałową w sytuacji, gdy dokonane przez podatnika płatności zostały zgodnie z wyrokiem Sądu zaliczone nie na należność główną lecz na o


Autor: Urząd Skarbowy w Tychach

Sygnatura: US]PD/415/T-28/12/2005

Hasła tematyczne: księga przychodów i rozchodów, korekta, metoda memoriałowa

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. zasad ewidencjonowania zdarzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą memoriałową, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, której przedmiotem jest handel detaliczny. Spółka współpracowała z firmą dostarczającą mrożone pieczywo. Współpraca z powodu nieporozumień została zakończona. Firma dostawcza w roku ubiegłym skierowała przeciwko spółce pozew do sądu o zapłatę długów wraz z odsetkami za zwłokę. W czasie trwania postępowania sądowego spółka dokonała kilku płatności oznaczając na przelewach numery faktur, których zapłata miała dotyczyć. Sąd wydał wyrok potwierdzający żądanie powoda co do kwoty długu i odsetek za zwłokę, w którym "… przychylając się do wniosku powoda zaliczył dokonane przez nas wpłaty na poczet zapłaty na odsetki, a nie jak było naszą intencją na poczet długu pierwotnego czyli faktur zakupowych…".W związku z tą sytuacją podatnik pyta czy winien dokonać korekt zapisów dokonanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przy czym w piśmie uzupełniającym podaje, że za moment uznania danego kosztu przyjmuje moment przyjęcia faktury, a nie moment jej zapłaty.

Stanowisko podatnika: Podatnik uważa, że nie ma konieczności dokonywania korekt złożonych deklaracji i korygowania zapisów w księdze.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Analizując na tle obowiązujących przepisów prawnych przedstawiony we wniosku stan faktyczny organ podatkowy uznał stanowisko strony jako prawidłowe. Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przepis art. 22 ust. 4 ww. ustawy ustanawia zasadę, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jednak podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają prawo, na podstawie art. 22 ust. 6 tej ustawy, potrącenia kosztów w innym momencie niż zostały one poniesione tj. wtedy gdy istnieje jednoznaczne, bezpośrednie powiązanie kosztów z osiągnięciem przychodów w danym roku podatkowym, ale pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. Zakup towarów handlowych niewątpliwie stanowi koszt uzyskania przychodów. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek rejestrować towary zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116 poz. 1222 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku), który stanowi, iż zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Natomiast § 16 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dokumentowany jest fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego materiału (lub towaru handlowego), podając imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru handlowego) i dokonać zapisu w księdze na podstawie opisu. Opis musi być potwierdzony w sposób określony w ust. 1 oraz przechowywany jako dowód zakupu i połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księgi (ewidencji) w dniu otrzymania faktury.

W przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą memoriałową nie ma znaczenia czy wierzytelności wynikające z faktur zostały uregulowane, czy też nie. Zatem podatnik ewidencjonujący zakup w dniu otrzymania faktury nie dokonuje korekt zapisów w księdze oraz deklaracjach sporządzonych za okres, w którym zaksięgował zakup towarów. Mając na względzie przedstawiony powyżej stan prawny, zaprezentowane przez wnioskodawcę stanowisko należało uznać za prawidłowe.