Czy od odsetek należnych pracownikowi z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy płatnik jest zobowiązany pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: PF-2/415/44/05

Hasła tematyczne: odsetki, obowiązek płatnika, wynagrodzenie za pracę, zwolnienia podatkowe

Kategoria:

Wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądzono od płatnika wypłatę na rzecz byłego pracownika kwoty brutto wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Płatnik pracodawca z kwoty brutto pobrał zaliczkę na podatek dochodowy, a pozostałą kwotę przekazem pocztowym wypłacił pracownikowi. Pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych została przekazana do urzędu skarbowego.

Zdaniem wnoszącego zapytanie płatnik powinien odprowadzić zaliczkę od odsetek należnych pracownikowi z tytuły nieterminowej wypłaty wynagrodzenia.
Organ podatkowy stwierdza, iż nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem.

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody , z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.Stosownie do postanowień art. 21 ust.1 pkt 95 wyżej powołanej ustawy wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art.10 ust.1 pkt 1.Z powyższego wynika zatem, że odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, iż w przedmiotowej sytuacji brak jest podstaw prawnych do poboru i odprowadzenia przez płatnika zaliczki od odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.