Czy zwolnienie z podatku dochodowego dopłat do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 18 ma zastosowanie do młodzieży tylko do dnia uzyskania pełnoletności


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Sygnatura: IIUS PBII/415-29/05

Hasła tematyczne: dzieci i młodzież, dofinansowanie wypoczynku

Kategoria:

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 02 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 18 jest nieprawidłowe.

W dniu 2 marca 2005r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ….. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

We wniosku złożonym w dniu 02 marca 2005r. płatnik zwraca się z zapytaniem, czy zwolnienie z podatku dochodowego dopłat do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży do lat 18 ma zastosowanie do młodzieży tylko do dnia uzyskania pełnoletności. Zdaniem płatnika dziecko ma 18 lat dopóki nie ukończy 19 roku życia, a zatem do tej chwili przysługuje przedmiotowe zwolnienie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo – sanatoryjnych, rehabilitacyjno – szkoleniowych i leczniczo – opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Zwolnienie, o którym mowa wyżej, dotyczy dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, tzn. do ukończenia 18 roku życia.

Zasady dotyczące określania terminów, w tym wieku osób fizycznych reguluje art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), który stanowi: termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Zatem osiemnasty rok życia osiąga się z początkiem dnia, który swą datą odpowiada dniu urodzenia, np. osoba, która urodziła się 11 stycznia 1980 roku ukończy 18 lat w dniu 11 stycznia 1998 roku.

Skoro 18 lat uzyskuje się w dniu ich ukończenia, a cytowany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy podatkowej odnosi się do dzieci i młodzieży do lat 18, oznacza to, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało zastosowania do dofinansowania wypoczynku młodzieży, która ten wiek ukończyła.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przestawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.