Czy dochody uzyskane z tytułu realizacji kontraktu Wzmocnienie Służb Urzędowej Kontroli Żywności w Polsce, realizowanego w ramach programu Phare 2002 są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych


Autor: Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

Sygnatura: SD/415-12/05

Hasła tematyczne: pomoc bezzwrotna, zwolnienia przedmiotowe, kontrakt, środki pomocowe, fundusz unijny

Kategoria:

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania środków finansowych pochodzących z programu Unii Europejskiej – Phare 2002.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że firma "X" jest członkiem konsorcjum, realizującym Kontrakt o świadczenie usług w zakresie działań zewnętrznych wspólnot europejskich (kontrakt finansowany ze środków Unii Europejskiej – Wzmocnienie Służb Urzędowej Kontroli Żywności w Polsce w ramach projektu Phare 2002).

Przedmiotem kontraktu jest Wzmocnienie Służb Urzędowej Kontroli Żywności w Polsce – kontrakt obejmuje realizację trzech filmów na temat HACCP.

Projekt w 100% jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare. Dla celów rozliczeń zostanie uruchomiony zarówno przez Lidera jak i "X" specjalny rachunek bankowy, na którym będą lokowane wyłącznie środki pochodzące z pomocy zagranicznej. Przepływy pieniężne z tytułu realizacji kontraktu będą dokonywane w ten sposób, iż Fundacja Fundusz Współpracy dokona całkowitej zapłaty na rzecz Lidera projektu, który następnie dokona rozliczeń z pozostałymi członkami konsorcjum. Oznacza to, że środki finansowe z Fundacji Fundusz Współpracy przekazane zostaną na rzecz "X" za pośrednictwem Lidera projektu. Taka forma rozliczeń wynika z procedur unijnych. Natomiast zasadniczą podstawą płatności jest kontrakt, w którym firma "X" jest wykonawcą projektu.

Podatnik uważa, że dochody uzyskane z tytułu realizacji kontraktu Wzmocnienie Służb Urzędowej Kontroli Żywności w Polsce realizowanego w ramach programu Phare 2002 są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dochody otrzymane przez podatnika, są zwolnione z opodatkowania jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zwolnienie powyższe może mieć zastosowanie tylko wówczas jeżeli spełnione są łącznie oba ww. kryteria. Mając na uwadze cyt. wyżej przepisy Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika, iż dochody otrzymane w ramach realizacji ww. projektu są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny wynikający z zapytania oraz o stan prawny obowiązujący w dniu wydania postanowienia.