Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług projektowych dla kontrahenta niemieckiego.


Autor: Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Sygnatura: PP/443-48/05/AN-26156

Hasła tematyczne: nabywca, usługi o charakterze niematerialnym, miejsce świadczenia usług, usługi architektoniczne, usługi inżynierskie, usługi projektowe

Kategoria:

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka celem łatwiejszego kontaktu z klientem niemieckim zarejestrowała biuro w Niemczech. Utworzone biuro ma charakter "skrzynki kontaktowej" z kontrahentem niemieckim. Zadaniem biura jest zbieranie pytań ofertowych i zamówień dotyczących projektów i rysunków technicznych przemysłowych instalacji gazowych. Projekty będą wykonywane w siedzibie Firmy, tj. w Polsce. Po wykonaniu projektu, będzie on przesłany wraz z fakturą do kontrahenta niemieckiego.

W uzupełnieniu wniosku Spółka oświadcza, iż otworzone Biuro w Niemczech nie posiada nadanego numeru dla potrzeb VAT – nie jest tam podatnikiem oraz że usługi projektowe, które mają być świadczone na rzecz kontrahentów niemieckich, są zakwalifikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem 74.20A.

Zdaniem Spółki powinny mieć zastosowanie przepisy art. 27 pkt. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, zobowiązanym do zapłaty podatku VAT będzie nabywca projektu, czyli kontrahent niemiecki. Spółka natomiast wykaże tą transakcję w poz. 34 deklaracji VAT-7.

Zgodnie z zasadą, określoną w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

  1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub
  2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytori

miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W katalogu usług ust. 4 cytowanego wyżej art. 27 wymieniono usługi o charakterze niematerialnym między innymi usługi architektoniczne i inżynierskie o symbolu PKWiU 74.2 wskazując dla nich miejsce świadczenia a co za tym idzie miejsce opodatkowania.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.