Jakie winny być stosowane stawki podatku od towarów i usług przy dostawie gruntu oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz z przypisanymi im gruntami


Autor: Urząd Skarbowy w Wieliczce

Sygnatura: PP 443/45/04

Hasła tematyczne: grunty, dostawa, sprzedaż nieruchomości, stawki podatku, budownictwo mieszkaniowe, obiekt budowlany

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004 r., udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy).
W świetle przytoczonych przepisów, dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 41 ust. l i 13 cytowanej ustawy, według stawki 22%.

W zadanym pytaniu brak jest określenia, czy sprzedaż "rozgrzebanej budowy" to dostawa budynku, budowli lub ich części, nie podaje Pan również symbolu tego "obiektu" wyszczególnionego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, a więc organ podatkowy nie może określić innej stawki podatku niż w zdaniu poprzednim.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolniona od podatku jest dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części (wyodrębnione lokale mieszkalne), które mają być zasiedlone po raz pierwszy. Tak więc sprzedaż tych obiektów realizowana przed pierwszym ich zasiedleniem w każdym przypadku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i na podstawie art. 146 ust. l pkt 2 lit. b cytowanej ustawy, do 31 grudnia 2007 r. korzysta z opodatkowania stawką 7%.

Budynki budowane przez Pana związane są z działalnością gospodarczą poprzez zamiar wykonywania w nich czynności polegających na wynajmie w sposób częstotliwy – art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy.
Nie ma znaczenia fakt, iż nie odliczał Pan podatku naliczonego związanego z prowadzonymi inwestycjami, gdyż zgodnie z przeznaczeniem miały to być obiekty mieszkalne wykorzystywane do osiągania przychodów z najmu, który to przychód korzystałby ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług, a podatek naliczony zawarty w zakupach związanych ze sprzedażą zwolnioną nie podlega odliczeniu zarówno według przepisów cytowanej ustawy, jak i wcześniej obowiązujących przepisów (art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Reasumując, sprzedawane obiekty budownictwa mieszkaniowego wraz z przypisanymi im gruntami należy w całości opodatkować stawką 7% (art. 29 ust. 5 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).