Podatnik zwraca się do organu podatkowego z pytaniem, czy czynności biegłych ( tłumaczy przysięgłych ), wykonywane na zlecenie organu władzy państwowej, sądu lub prokuratora podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług


Autor: Izba Skarbowa w Warszawie

Sygnatura: VO/006-35/05/AC

Hasła tematyczne: sądy, podatnik, tłumacz, działalność gospodarcza, umowa zlecenia

Kategoria:

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa – art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonywanie tych czynności.

Reasumując wykonywanie czynności przez tłumaczy przysięgłych na rzecz policji, prokuratury i sądów, stanowi samodzielnie wykonywaną działalność gospodarcząw rozumieniu ww. przepisów, bowiem w tej sytuacji nie jest możliwe przeniesienie odpowiedzialności na zleceniodawcę.

Zatem osoba fizyczna wykonująca czynności jedynie w wyżej wymienionych okolicznościach jest uznawana, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy za podatnika podatku od towarówi usług.