czy w zeznaniu rocznym za 2004 r. podatniczka może odliczyć wydatki poniesione w 2004 roku na zakup lokalu mieszkalnego


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

Sygnatura: II US pb IB / 415 – 27 / 113a/24 / 05 / KSz

Hasła tematyczne: lokal mieszkalny, odliczenia od podatku, ulga mieszkaniowa, brak prawa do odliczenia

Kategoria:

Stan faktyczny

Z pisma podatniczki wynika, że w 2004 roku zakupiła ona od firmy budującej mieszkania na sprzedaż lokal mieszkalny w nowo wybudowanym budynku w Ząbkach koło Warszawy o powierzchni około 35 m#178;. Zakup mieszkania finansowany był częściowo za gotówkę, zaś pozostała część ze środków uzyskanych z kredytu mieszkaniowego. Prosząc o wyjaśnienie kwestii możliwości odliczeniaw rocznym zeznaniu podatkowym za 2004 rok wydatków poniesionych na zakup przedmiotowego mieszkania podatniczka nadmienia, iż dotychczas nie korzystała z tego typu odliczeń,natomiast korzystała z odliczeń na remont i modernizację aktualnie zajmowanego mieszkania.
Na tle zaistniałego stanu faktycznego pytanie podatniczki brzmi:
– czy w zeznaniu rocznym za 2004 r. /PIT-37/ może odliczyć wydatki poniesione na zakup tego lokalu mieszkalnego ?

Stanowisko podatnika

Zdaniem podatniczki przysługuje jej prawo do w/w odliczenia.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku, podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r., Nr 134, poz. 1509z późn. zm.) zlikwidowane zostało odliczenie od podatku wydatków mieszkaniowych z tytułów określonych w art. 27a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. /poprzez nadanie w art. 1 pkt 6 tej ustawy nowego brzmienia art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/.

Jednocześnie powołana wyżej ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. zagwarantowała podatnikom zachowanie praw do nabytych przez nich odliczeń, tj. art. 4 ust. 2 tej ustawy stanowi, że podatnikom którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 do dnia 31 grudnia 2004 r.

Równocześnie zaznaczyć należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychw brzmieniu obowiązującym w 2004 roku nie przewiduje żadnego odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Ze stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania wynika natomiast, że wydatki na zakup lokalu mieszkalnego podatniczka poniosła w 2004 roku. W związku zatem z tym, że podatniczka nie nabyław latach 1997-2001 prawa do odliczenia od podatku wydatków poniesionych z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej /tj. nie poniosła wydatku z tego tytułu do dnia 31 grudnia 2001 r./ – nie przysługuje jej prawo do odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym za 2004 rok wydatków poniesionych w 2004 roku na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego.