Czy opłaty rocznie pobierane od OSP z tytułu wieczystego uzytkowania grunyu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT


Autor: Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

Sygnatura: PTU/443-4/05

Hasła tematyczne: opłata za użytkowanie wieczyste, grunty, stawki podatku

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 04.01.2005 r. (data wpływu do tut. organu 06.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko – nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina X. jest właścicielem dwu działek w (…) o łącznym areale 0,1582ha, oddanych w użytkowanie wieczyste Ochotniczej Straży Pożarnej w (…). Z tego tytułu Gmina pobiera opłaty roczne. Budynki zlokalizowane na tych działkach stanowią własność OSP.
Zdaniem wnioskodawcy: opłaty roczne pobierane od OSP podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie mieści się w zakresie w/w definicji dostawy towarów, nie daje bowiem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Ponieważ oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą uznać należy, że jest ono świadczeniem usług.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W przypadku oddania gruntu Skarbu Państwa lub gminy w użytkowanie wieczyste istotne jest, że właścicielem gruntu pozostaje Skarb Państwa lub gmina, natomiast budynki wzniesione na tym gruncie stają się własnością wieczystego użytkownika. Dla ustanowienia prawa wieczystego użytkowania konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, a następnie wpisanie tego prawa do księgi wieczystej. Użytkownik wieczysty, przez czas trwania swego prawa uiszcza właścicielowi gruntu opłatę roczną.
W związku z tym, że ustawodawca nie określił dla czynności ustanowienia prawa użytkowania gruntu (innego niż rolny) obniżonej stawki VAT, ani też nie przewidział zwolnienia z opodatkowania tego typu usług, zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku VAT.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.