Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej opodatkowania bezumownego korzystania przez spółdzielnię w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. z gruntu nieruchomości zabudowanej (przychodnią zdrowia, częścią pawi


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PPI-443-49-04-MI

Hasła tematyczne: umowa najmu, obowiązek podatkowy, stawki podatku

Kategoria:

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.11.2004 r. znak pisma GK/7096/2004 r. (data wptywu 15.11.2004 r.) sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej opodatkowania bezumownego korzystania przez spółdzielnię w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. z gruntu nieruchomości zabudowanej (przychodnią zdrowia, częścią pawilonu handlowego.)Zdaniem Wnioskodawcy w 2003 roku opłata za bezumowne korzystanie z gruntu nie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Naliczenie opłaty i wezwanie Spółdzielni do zapłaty za korzystanie z gruntu za 2003 rok na podstawie pism przesłanych w dniu 4.10.2004 r. nie może skutkować po jej stronie powstaniem obowiązku do zapłacenia należności wraz podatkiem VAT 22%.

Odpowiadając na powyższe zapytanie należy wskazać, że przepisy obowiązujące do 30.04.2004 r. tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obejmowały swoim zakresem usługę dzierżawy gruntu. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwolnieniu od podatku podlegała dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze (§ 67, ust. 1, pkt j). Dzierżawa pozostałych gruntów podlegała opodatkowaniu. Tutejszemu Urzędowi nie są znane warunki na jakich spółdzielnia korzystała z nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy, tj. czy pobieranie opłat przez gminę jest statutowym obowiązkiem tego organu wynikającym z odrębnych ustaw. Jeżeli korzystanie z nieruchomości gruntowej przez Spółdzielnię nie nosi znamion najmu to należy wskazać, że bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej nie było objęte do 30.04.2004 r. regulacją przepisów w/w ustawy, nie podlegało zatem opodatkowaniu.