W jaki sposób małżonkowie winni rozliczyć "ulgę remontową", jeżeli zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego?

Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Sygnatura: I-415-25/03/05

Hasła tematyczne: odliczenia od podatku

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 )- uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w przesłanym w dniu 18 marca 2005r. i uzupełnionym w dniach 5 kwietnia 2005r. i 14 kwietnia 2005r. wniosku (w części zawartej w pkt 1), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa – "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (…) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 18 marca 2005r. został przez Pana przesłany do tutejszego organu podatkowego wniosek, uzupełniony w dniach 5 kwietnia 2005r. i 14 kwietnia 2005r., m.in. w sprawie wyjaśnienia zasad korzystania z odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu "ulgi remontowej" przez małżonków, którzy w trakcie roku podatkowego zawarli związek małżeński.

Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco :

W dniu 8 maja 2004r. zawarł Pan związek małżeński, w związku z czym podlega Pan odrębnemu opodatkowaniu od dochodów osiągniętych w roku podatkowym 2004. W roku poprzedzającym zawarcie związku małżeńskiego (2003) korzystał Pan z ulgi remontowej. Z ulgi tej korzystała również Pana żona.

Pana wątpliwości budzi sposób rozliczenia ulgi remontowej za rok 2004.

Według Pana oceny przysługującą Panu oraz Pańskiej żonie "trzyletnią ulgę remontową" należy sprowadzić do jednego wspólnego limitu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art.14a §1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa – udziela poniższej informacji :

Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z zmianami) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), w brzmieniu obowiązującym w roku 2003, poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i 45 ust. 3a pkt 1 tejże ustawy.

Zgodnie z wyżej wymienionym art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w roku 2003 ) – "podatek dochodowy (…) zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (…)".

Przy dokonywaniu odliczeń od podatku z tytułu poniesionych wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego należy pamiętać, że zgodnie z art. 27a ust. 10 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość przysługujących odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

Jeżeli małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego, w okresie obowiązywania ustawy, korzystali z odliczeń od podatku z tyt. "ulgi remontowej", o kwotę dokonanych odliczeń zmniejsza się kwotę przysługującego odliczenia, określoną w art. 27a ust.3 pkt 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do zapytania zawartego w pkt 1 przedmiotowego wniosku stwierdzić należy, że pomimo odrębnego rozliczenia dochodów osiągniętych przez Pana oraz Pańską żonę w roku 2004, należy sporządzić jedną informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2004r. (PIT/D).

Informacja ta będzie stanowiła załącznik do jednego z zeznań podatkowych za rok 2004 (Pana lub Pana żony). W informacji tej należy wykazać :

– w poz. 81 – limit odliczeń przysługujący Panu oraz Pańskiej żonie (4.725,00 zł., 5.670,00 zł. lub 6.615,00 zł.)

– w poz. 82 – kwotę wydatków poniesionych w roku 2003 przez Pana oraz Pańską żonę

– w poz. 83 – kwotę odliczeń z tyt. wydatków poniesionych w roku 2003 przez Pana oraz Pańską żonę

– w poz. 84 – kwotę wydatków poniesionych w roku 2004 przez Pana oraz Pańską żonę

– w poz. 85 – kwotę odliczenia od podatku w roku 2004 przysługującego Panu oraz Pańskiej żonie (19% kwoty z poz. 84, nie więcej niż limit określony w poz. 81, pomniejszony o kwotę z poz. 83) .

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie – postanowiono jak w sentencji, uznając, że przedstawione przez Pana własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem zapytania zawartego w pkt 1 wniosku z dnia 18 marca 2005r. – jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

W/w interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.