• Czy refundacja z budżetu państwa przekazana aptece jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
  • Jeżeli refundacja za leki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to w kwocie netto czy brutto?
  • Jeże


Autor: Urząd Skarbowy w Poddębicach

Sygnatura: USIII-443/4/2005

Hasła tematyczne: refundacja ceny leków, przelew wierzytelności, moment powstania obowiązku podatkowego, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, podstawa opodatkowania, fundusz ochrony zdrowia, cesja wierzytelności

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1, art. 14a § 4 art. 14b § 1, art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia podzielić pogląd wyrażony w złożonym w dniu 24.01.2005r. wniosku tj., iż :

  • refundacja z budżetu państwa przekazana aptece jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, – w kwocie przekazanej refundacji zawarty jest podatek od towarów i usług a stawka podatku odpowiada stawce z jaką jest sprzedawany refundowany lek,
  • refundacja opodatkowana jest w momencie uznania rachunku bankowego przez NFZ,
  • w przypadku przelewu wierzytelności z NFZ na dostawcę obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych zgodnie z art.19 ust.1 ustawy tj. z chwilą wydania towarów ( w przypadku zawarcia umowy o przelew wierzytelności moment dokonania cesji wierzytelności nie jest traktowany jako uznanie rachunku podatnika).

W dniu 24.01.2005r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poddębicach wniosek podatnika, w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do otrzymywanych dotacji związanych z dostawą towarów tj. art. 19 i art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi aptekę, w której dokonuje sprzedaży leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na kwotę należną aptece z tytułu sprzedaży leków refundowanych składa się odpłatność wnoszona przez nabywcę leku oraz kwota refundacji z NFZ.
Zapytanie podatnika jest następujące:

  • czy refundacja z budżetu państwa przekazana aptece jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • jeżeli refundacja za leki podlega podatkowi od towarów i usług to jaka jest to kwota obrotu – netto czy brutto,
  • jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu należnych dotacji powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego to jakie dokumenty są wymagane w przypadku zawarcia umowy o przelew wierzytelności (pomiędzy apteką, określonym dostawcą oraz NFZ) z tytułu refundacji cen środków farmaceutycznych,
  • czy moment dokonania cesji wierzytelności przysługującej od NFZ do dostawy jest traktowany jako uznanie rachunku.

W opinii podatnika otrzymana refundacja za sprzedane leki traktowana jest jako obrót brutto (tzn. w kwocie przekazanej refundacji zawarty jest podatek VAT, stawka podatku odpowiada stawce z jaką jest sprzedawany refundowany lek. Refundacja opodatkowana jest w momencie uznania rachunku bankowego przez NFZ. W przypadku zawarcia umowy o przelew wierzytelności umowa ta nie jest dokumentem stwierdzającym uznanie rachunku bankowego podatnika. Moment dokonania cesji wierzytelności nie jest traktowany jako uznanie rachunku podatnika. W przypadku przelewu wierzytelności od NFZ na dostawcę refundacja opodatkowana jest na zasadach ogólnych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy tj. z chwilą wydania towarów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Z ww. przepisu wynika zatem, iż wszelkie otrzymane przez podatnika dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są związane z dostawą lub świadczeniem usług i wchodzą w skład świadczenia należnego od nabywcy, zwiększają obrót podatnika stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym otrzymana refundacja cen leków będzie powiększała obrót podlegający opodatkowaniu według właściwych stawek podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani tez przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają uregulowań dotyczących dokumentów związanych z umową o przelew wierzytelności z tytułu refundacji cen środków farmaceutycznych. Uregulowania dotyczące przelewu znajdują swe uregulowanie w przepisach kodeksu cywilnego. Przelew w zasadzie nie wymaga szczególnej formy. Jeżeli jednak wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew również powinien być pismem stwierdzony – art.511 kodeksu cywilnego.

Art. 19 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 21 ww. ustawy obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

Z powyższego wynika, iż obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych refundacji we wszystkich innych formach niż przelew gotówki na rachunek bankowy podatnika występuje z chwilą wydania towaru.

W związku z tym w momencie sprzedaży leku obowiązek podatkowy powstanie w stosunku do tej części należności jaką kupujący faktycznie zapłaci (lub jaką powinien zapłacić). Natomiast obrót związany z kwotą refundacji otrzymanych z NFZ należy wykazać zgodnie z przepisem art.19 ust. 21 ustawy określającym moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze, dopiero w miesiącu wpływu gotówki na rachunek bankowy.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych ustawą dotyczących szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, tj. gdy nie wystąpi moment, w którym zostanie uznany rachunek bankowy podatnika z tytułu otrzymanej refundacji obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy – z chwilą wydania towaru.

W związku z tym, gdy dotacje, subwencje i refundacje i inne dopłaty o podobnym charakterze nie są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika, co będzie miało miejsce w przypadku cesji wierzytelności, nie ma zastosowania szczególny moment powstania obowiązku podatkowego i w takim przypadku obowiązek ten powstanie na zasadach ogólnych – zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym organ podatkowy podziela pogląd wyrażony przez podatnika w złożonym wniosku, iż refundacja z budżetu państwa przekazana aptece jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w kwocie przekazanej refundacji zawarty jest podatek od towarów i usług a stawka podatku odpowiada stawce z jaką jest sprzedawany refundowany lek, refundacja opodatkowana jest w momencie uznania rachunku bankowego przez NFZ , w przypadku jednak zawarcia umowy o przelew wierzytelności obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wydania towarów.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W myśl art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.