Stan faktyczny:
Spółka będzie udzielała premii pieniężnych dla odbiorcy uzależnionych od osiągnięcia określonego poziomu zakupów.Pytanie:
Wnosimy o udzielenie interpretacji dotyczącej charakteru i sposobu udokumentowani


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP1.443/7/05

Hasła tematyczne: premia pieniężna, zakup towarów, kontrahenci

Kategoria:

P O S T A N O W I E NI E

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 13.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami) jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 13.01.2005 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego Spółka będzie udzielała premii pieniężnych dla odbiorcy uzależnionych od osiągnięcia określonego poziomu zakupów.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Strony zawarły umowę ramową o długotrwałej współpracy gospodarczej w dniu 02.01.2003 r. z Polską Sp. z o.o. Na podstawie art. 19 umowy ramowej strony przewidziały możliwość przyznawania Sp. z o.o. premii pieniężnej w związku ze zrealizowaniem określonego poziomu obrotów netto w okresie rozliczeniowym. Warunkiem przyznania premii pieniężnej jest – zgodnie z § 1 załącznika nr 6 do umowy ramowej o długotrwałej współpracy gospodarczej zawartej w dniu 02.01.2003 r. – zrealizowanie w stosunkach handlowych z Dostawcą określonego obrotu netto w ciągu okresu rozliczeniowego. Przy czym okresem rozliczeniowym jest okres jednego roku kalendarzowego rozpoczynającego się w dniu 01 stycznia i kończącego się w dniu 31 grudnia. Premia przyznawana jest wyłącznie w oparciu o przekroczone określone obroty netto – nie można jej przypisać do żadnej konkretnej faktury (faktur).

W przypadku opisanym w zapytaniu Spółki należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię.

Usługa ta nie korzysta z obniżonych stawek podatkowych ani ze zwolnień przedmiotowych określonych w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do ustawy. Usługa ta podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów usług – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT – 22% stawką podatku VAT.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.