Czy podatnik może wybrać opodatkowanie 19% podatkiem liniowym od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, pomimo iż pozostaje z podmiotem w stosunku pracy


Autor: Urząd Skarbowy w Kraśniku

Sygnatura: DP. I 413/10/05/P

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, podatek liniowy, umowa o pracę

Kategoria:

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w L – świadczy usługi zdrowotne w zespole wyjazdowym reanimacyjnym "R" – w zakresie pogotowia ratunkowego. Podatnik zawarł również umowę na świadczenie usług medycznych z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w O w zakresie pomocy doraźnej, udzielania nocnej pomocy lekarskiej, oraz na podstawie której zobowiązany jest do wykonywania lub zagwarantowania wykonania badań oraz procedur medycznych zapewniających kompleksowość świadczenia. Jednocześnie z wskazanym wcześniej Zespołem Opieki Zdrowotnej w O pozostaje w stosunku pracy na podstawie zawartej 28.07.1993 roku umowy o pracę, na podstawie której pracuje na stanowisku lekarza Działu Anestezjologii.

Stanowisko pytającego: Czy podatnik może wybrać opodatkowanie 19% podatkiem liniowym od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej? W ramach stosunku pracy podatnik wykonuje swoją pracę na oddziale szpitalnym, w ramach działalności gospodarczej pełni dyżury w pogotowiu ratunkowym, w zespole wyjazdowym karetki reanimacyjnej. Podatnik stoi na stanowisku, że może skorzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, gdyż czynności wykonywane w ramach stosunku pracy nie pokrywają się z usługami wykonywanymi na rzecz pracodawcy w ramach prowadzonej działalności.

Ocena stanowiska wnioskodawcy: W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z art. 9 a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym jeżeli podatnik który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 30c w/w ustawy, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:1.wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub2.wykonywał lub wykonuje w roku podatkowymw ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c w/w ustawy i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 w/w ustawy oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek. Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym należy uznać iż może Pan skorzystać z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zaznaczyć również, iż dochody które otrzymuje Pan z umowy o pracę, zgodnie z art. 30c ust. 6 w/w ustawy nie mogą być połączone z dochodami uzyskanymi z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Podlegają one opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych progresywną skalą podatkową.