Z treści złożonego wniosku wynika, że stosownie do przepisu art. 10 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 449) osoba posiadająca stopień górnic


Autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP I 0090/8/48/05

Hasła tematyczne: dostawa, świadczenia na rzecz pracowników

Kategoria:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 113), opodatkowaniu podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy określono, że przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.W opisanym przez Spółkę stanie faktycznym opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega czynność odpłatnego przekazania towarów (mundurów górniczych) pracownikom. Fakt, że dostawa towarów na rzecz pracowników została dokonana po cenie niższej niż cena nabycia tych towarów nie zmienia charakteru tej transakcji tj. odpłatności. Z uwagi na odpłatny charakter transakcji będzie miał do niej zastosowanie przepis art. 5 ust. 1 ww. ustawy i będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT. Nie będą miały miały natomiast w powyższej sprawie zastosowania przepisy art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT tj. przepisy regulujące przekazanie przez Podatnika towarów na rzecz pracowników w celach prywatnych. Jak stanowi art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W przedstawionej sytuacji podstawą opodatkowania będzie kwota, za którą nastąpiła dostawa mundurów na rzecz pracowników Spółki.