Czy wpłaty dokonywane przez mieszkańców gminy w związku z udziałem w budowie przyłącza kanalizacji podlegają opodatkowaniu


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Sygnatura: 1432/PP/P/440-38/14a/05/KC

Hasła tematyczne: urząd, wodociągi, wpłata, inwestycje, urząd gminy, budowa, gmina, infrastruktura, infrastruktura towarzysząca, dopłata

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany udziela pisemnej odpowiedzi na wniosek podatnika z dnia 17.02.2005r. uzupełniony w dniu 16.03.2005r. /wpływ do urzędu/
– Uznaje przedstawione w zapytaniu stanowisko jako nieprawidłowe


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 17.02.2005r. do tutejszego urzędu skarbowego wpłynął wniosek Urzędu Miasta i Gminy z prośbą o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących finansowy udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż powyższa inwestycja realizowana jest przy współudziale mieszkańców zainteresowanych podłączeniem swoich posesji do kanalizacji. Zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta i Gminy, określono udział finansowy mieszkańca w realizacji przedsięwzięcia w wysokości 2.396zł.. Ponadto budowane przyłącza nie będą przekazywane poszczególnym użytkownikom, otrzymane wpłaty /dopłaty/ nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę konkretnych świadczonych usług. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, sieć główna wraz z przykanalikami zakończonymi studzienką, pompownią lub zestawem przyłączeniowym zostanie przekazana w formie aportu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w …… Sp. z o.o.

Po dokonaniu stosownych płatności Strona wystawia mieszkańcom faktury VAT, potwierdzające dokonanie wpłaty, na których umieszczano zapis "udział w budowie kanalizacji sanitarnej"

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
– Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług,
– Eksport towarów,
– Import towarów,
– Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,Art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Dla potrzeb ww. ustawy towary definiowane są jako rzeczy ruchome oraz wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy odpłatne świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Opisane przez Gminę czynności tj. "udział mieszkańca w budowie kanalizacji" nie zawiera się w żadnym z ww. przepisów. Prawo podatkowe nie reguluje kwestii związanej z wolą mieszkańców polegającą na udziale finansowym w budowie kanalizacji. Reasumując Urząd nie ma podstaw do wystawiania faktur VAT dokumentujących wpływ ww. należności /udział mieszkańca w budowie kanalizacji sanitarnej/. Powyższy problem należy rozwiązać w oparciu o przepisy dotyczące jednostek samorządu.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.