1. Czy sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne jest zwolniona z VAT?
  2. Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem baru wybudowanym w latach 70-tych i budynkiem letnisk


Autor: Urząd Skarbowy w Będzinie

Sygnatura: USIVPP/A/26/05

Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości, sprzedaż

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 143 § 1, art. 216 § 1, art. 217, art. 222, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Państwa – przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2005r. który wpłynął w dniu 17.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie:

  1. sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne oraz
  2. sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem baru wybudowanym w latach 70-tych i budynkiem letniskowym wybudowanym w latach 80-tych z przeznaczeniem gospodarczym i innymi budowlami i urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi w/w nieruchomościz zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.02.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Pismem z dnia 04.03.2005r. Organ podatkowy wezwał stronę do uzupełnienia braków. Braki formalne zostały uzupełnione w dniu 18.03.2005r.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

1) X jest właścicielem nieruchomości gruntowych niezabudowanych w postaci gruntów rolnych, łąk i pastwisk. Przedmiotowe nieruchomości są położone na terenach dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z uwagi na powyższe nie można określić, czy są to tereny przeznaczone pod zabudowę.
W ewidencji gruntów powyższe nieruchomości zostały sklasyfikowane jako użytki rolne.
Zdaniem strony sprzedaż w/w nieruchomości gruntowych jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie uznaje stanowisko strony wyrażone w punkcie 1) za prawidłowe wskazując, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).
Stosownie do brzmienia przepisów art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę.
O przeznaczeniu gruntów niezabudowanych rozstrzyga plan zagospodarowania przestrzennego danego obszaru, a jeżeli brak jest takiego planu należy kierować się zapisami zawartymi w ewidencji gruntów.
Zatem należy wskazać, iż dostawa nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2) X dokonuje sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem baru wybudowanym w latach 70-tych, budynkiem letniskowym wybudowanym w latach 80-tych z przeznaczeniem gospodarczym oraz innymi budowlami i urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi w/w nieruchomości w postaci linii energetycznych oraz rur doprowadzających wodę.
W stosunku do przedmiotowych budynków, budowli oraz ich części stronie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przed wprowadzeniem budynków, budowli oraz ich części do ewidencji środków trwałych oraz w trakcie ich użytkowania strona:

  • nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na ulepszenie,
  • nie użytkowała tych budynków, budowli lub ich części w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem strony sprzedaż w/w nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt2 ustawy o VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie uznaje stanowisko strony wyrażone w punkcie 2) za prawidłowe wskazując, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).
Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego).
Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Przez towary używane o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, rozumie się budynki, budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.
Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik: (art. 43 ust. 6 ustawy o VAT)

  1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;
  2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż przedmiotem dostawy jest nieruchomość zabudowana trwale z nią związanymi: budynkami i budowlami oraz urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi w/w nieruchomości, w stosunku do których nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a od końca roku w którym zakończono budowę tego obiektu minęło co najmniej 5 lat – należy uznać, iż przedmiotowe budynki i budowle oraz urządzenia techniczne są towarami używanymi, których dostawa jest zwolniona od podatku od towarów i usług.
Zwolniona od podatku od towarów i usług jest również dostawa nieruchomości na której znajdują się trwale z nią związane budynki i budowle oraz urządzenia techniczne służące do obsługi nieruchomości (art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług).
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionych przez wnioskodawcę zdarzeń przyszłych i z uwagi na powyższe interpretacja dotyczy stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania przedmiotowego postanowienia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.