Stan faktyczny:
Firma sprzedała partię obuwia do firmy z Wielkiej Brytanii zarejestrowanej dla potrzeb VAT UE. Na zlecenie kupującego towar ten został wysłany bezpośredniop do docelowego odbiorcy, tj. firmy rosyjskiej z Moskwy. Odprawa


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP1-443/10/05

Hasła tematyczne: odbiór towarów, sprzedaż towarów, transakcja trójstronna

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póżn. zmianami) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2005 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego Spółka sprzedała towar do kontrahenta firmy z Wielkiej Brytanii zarejestrowanej dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.Na zlecenie kupującego towar wysłany został bezpośrednio do końcowego odbiorcy, firmy rosyjskiej zaś towar do odprawy celnej zgłosiła Spółka sprzedająca.Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa wart. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w ust. 2-8 ww. artykułu.Tak więc w sytuacji przedstawionej we wniosku nie mamy do czynienia z wewntrzwspólnotową dostawą towarów lecz z tzw. "eksportem pośrednim" zdefiniowanym w art. 2 pkt 8 lit b ustawy.W myśl ww. przepisu przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub w jego imieniu.Dlatego też transakcji eksportu towarów nie wykazuje się w informacji podsumowującej VAT-UE.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę istanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i §2 ustawy – Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.