Dotyczy nie podlegania opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości posiadanych przez podatnika gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Lz-ŁVIz, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej .


Autor: Burmistrz Miasta Strzelce Opolskie

Sygnatura: Fp-31014/P/05

Hasła tematyczne: grunty, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, opłata lokalna

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 28.02.2005 r. (data złożenia w tutejszym organie podatkowym 02.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od nieruchomości w indywidualnej sprawie podatnika – Burmistrz Strzelec Opolskich stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku, a dotyczące nie podlegania opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości posiadanych przez podatnika gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Lz-ŁVIz, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28.02.2005 r. podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od nieruchomości w indywidualnej sprawie podatnika.

Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny:

Jak wynika z pisma, Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni: 9,4415 ha, stanowiących całość lub części działek o numerach 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 294/2 poł. w X oraz 1171/79 poł. w Y. Na wymienionych gruntach w okresie kilkudziesięciu lat prowadzona była działalność gospodarcza (eksploatacja złóż wapieni), która została zakończona na początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie, na podstawie decyzji Starosty , na przedmiotowych gruntach prowadzona jest rekultywacja w kierunku leśnym, obejmująca m. in. prace związane z nasadzeniami, która ma być zakończona do 31.12.2030 r. Jak wynika z pisma, żadnej innej działalności na tym terenie Spółka nie wykonuje i nie przewiduje prowadzenia tam jakiejkolwiek działalności gospodarczej w przyszłości. Od gruntów stanowiących przedmiot zapytania, oznaczonych dotychczas w ewidencji gruntów i budynków jako użytki kopalne Spółka płaciła podatek od nieruchomości. Obecnie grunty te zostały sklasyfikowane jako grunty zadrzewione i zakrzewione o symbolu Lz/ŁVI/z.

Pytanie podatnika dotyczy istnienia obowiązku podatkowego od przedmiotowych gruntów w podatku od nieruchomości.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Burmistrz Strzelec Opolskich wyjaśnia:

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) podstawą wymiaru podatków i świadczeń są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Aktem wykonawczym do tej ustawy jest rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), w którym ustawodawca enumeratywnie wymienia rodzaje użytków gruntowych oraz sposób ich oznaczania (symbol) w ewidencji gruntów i budynków. Tym samym, klasyfikacja gruntu wynikająca z tej ewidencji decyduje o sposobie jego opodatkowania.

W myśl przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej to grunty wykorzystywane do wykonywania czynności składających się na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wynika z dokumentów posiadanych w tej sprawie przez tutejszy organ podatkowy, Starostwo Powiatowe z dniem 09.02.2005 r. dokonało przeklasyfikowania gruntów stanowiących przedmiot zapytania, dotychczas oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki kopalne symbolem K, na grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o symbolu Lz-ŁVIz. W świetle powyższego, grunty te są wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, pod warunkiem, że nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotowe grunty, w przedstawionym stanie faktycznym objęte są przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (D. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). Zajęcie ich na działalność gospodarczą spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej).

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem postanowienia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).

Burmistrz Strzelec Opolskich