Czy odpisy amortyzacyjne od zakupionego motocykla oraz wydatki na zakup stroju motocyklisty są kosztem uzyskania przychodu


Autor: Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

Sygnatura: PD-2/415-72-04

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, odzież, odpisy amortyzacyjne, motocykl

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie skierowane w piśmie z dnia 20.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zużycie środków trwałych jest przenoszone w koszty w formie odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne są obliczane jako iloczyn wartości początkowej środka i obowiązującej rocznej stawki amortyzacyjnej.
Wykaz obowiązujących rocznych stawek amortyzacyjnych określa załącznik Nr 1 do wymienionej ustawy.Metody ustalania wartości początkowej środka trwałego, oraz zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych określają przepisy art. 22a do 22g ustawy.

Potrzeba używania odpowiedniej odzieży uwarunkowana musi być m.in. charakterem działalności gospodarczej i funkcją jaką w tej działalności pełni osoba wyposażona w daną odzież, której koszt nabycia ma stanowić koszt uzyskania przychodów.
Należy uznać, iż przy wykonywaniu rodzaju działalności o której mowa w piśmie, korzystając z motocykla ubiór pracownika (motocyklisty) różni się od odzieży standardowej. Tak więc wydatek poniesiony na jego zakup ma związek z uzyskanym przychodem i można go uznać za koszt uzyskania przychodu.

Jeżeli stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest prawidłowy to stanowisko podatnika w sprawie jest słuszne.