Mam zgłoszoną działalność gospodarczą i wybrałam opodatkowanie podatkiem liniowym na 2005r, czy mogę w ramach zgłoszonej działalności wpisywać do księgi przychody otrzymane jako syndyk masy upadłościowej


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: I/415-29-63/05/ZDB

Hasła tematyczne: jednoosobowa działalność gospodarcza, podatek liniowy, syndycy, podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzenie działalności gospodarczej, działalność, podatek dochodowy, działalność gospodarcza, podatek

Kategoria:

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nie prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2005r.

W związku z Pani wnioskiem dotyczącym możliwości łącznego opodatkowania dochodów – osiągniętych, przez Panią w ramach samodzielnej praktyki adwokackiej z dochodami osiąganymi z czynności świadczonych przez syndyka sprawującego swoje funkcje w postępowaniu upadłościowym na podstawie postanowienia sądu upadłościowego, w granicach wyznaczonych przez przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze – 19% jednolitą stawką podatku dochodowego wyjaśniam, iż nie ma takiej możliwości prawnej przewidzianej przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, iż – pomimo jak podkreśla Pani w swoim wystąpieniu – od stycznia 2005 r. włączyła w zakres własnej działalności usługi syndyka, to fakt ten pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia ustawy. Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 6 ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym zakresie i na własny rachunek lub cudzy rachunek, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust.1 pkt. 2 i pkt 4 -9.

Natomiast na gruncie przepisów ustawy przychody uzyskiwane przez syndyka kwalifikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 (konkretyzacja przepisów art. 13 pkt 6 ustawy, który stanowi, iż za przychody z tej działalności uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art.14 ust. 2 pkt.10, i inkasentów należności publicznoprawnych a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9).

Takie określenie przychodów ustanawia zasadę, iż wykonywane czynności osoby (syndyka) związane są ze zlecającym ich wykonanie prawnymi więziami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecone czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego ich wykonanie.

Warunki powyższe spełnia funkcja syndyka. Zgodnie bowiem z art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wyznaczenie syndyka następuje w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości. Stosownym postanowieniem sąd powierza zatem syndykowi pełnienie określonych funkcji w postępowaniu upadłościowym, których zakres precyzuje ustawa. O wynagrodzeniu i zwrocie poniesionych wydatków orzeka sąd na wniosek zainteresowanego. Wynagrodzenie pokrywane jest z masy upadłościowej. Oznacza to, że tak określone funkcje ograniczają ryzyko gospodarcze i statuują wykonywane czynności syndyka jako źródło działalności wykonywanej osobiście. W związku z powyższym po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy postanawia jak w sentencji.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.