Pytanie podatnika dotyczące momentu powstania obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie

Sygnatura: PP/443-8/05

Hasła tematyczne: zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej, obowiązek instalacji kasy rejestrującej, instalacja kasy rejestrującej, kasa rejestrująca

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków w oparciu o art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 03.01.2005 r. (data wpływu 05.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i kas rejestrujących stwierdza, iż przedstawione stanowisko we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.01.2005 r. wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego Pani wniosek z prośba o interpretację przepisów. Informuje Pani w nim iż w połowie stycznia 2005 r. zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Z posiadanych przez tut. Urząd Skarbowy dokumentów t.j.:
– Pani pisma z dnia 23.04.2004 r. w którym informuje Pani iż dokonała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy w X. pod nr (…) lecz nie podjęła Pani działalności z przyczyn zdrowotnych;
– decyzji Wójta Gminy X. z dn.31.12.2004 r. o wykreśleniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej pod w/w numerem z adnotacją Pani iż przedmiotowa działalność do dnia jej wykreślenia nie została podjęta;
– zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności 17.01.2005 r. przez Wójta Gminy X. pod numerem (…) VAT-R złożonego 24.01.2005 r.wynika, że pierwszy przychód z przedmiotowej działalności gospodarczej zostanie osiągnięty 25.01.2005 r.

W myśl art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zmianami) Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Ponadto zgodnie § 3 ust. 5 Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 273 poz. 2706 z 2004 r.) zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł. z działalności określonej w art. 111 ust. 1 w.cyt. ustawy o podatku od towarów i usług nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r., – podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005 r.

Biorąc powyższe pod uwagę jest Pani w roku 2005 r. zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej kwot netto i podatku VAT z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej do dnia przekroczenia w/w kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego/ podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.