Czy wniesienie pierwszej opłaty w wysokości 25% ceny gruntu stanowi koszt uzyskania przychodów w roku 2005


Autor: Urząd Skarbowy w Kraśniku

Sygnatura: DP. I 413/05/05/P

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, użytkowanie wieczyste

Kategoria:

Stan faktyczny: W wyniku przeprowadzonego w dniu 22 listopada 2004 roku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (niezabudowanej) stanowiącej własność Gminy Miejskiej K podatnik został ustalony nabywcą prawa użytkowania wieczystego m.in. Działki nr X oferując za nieruchomość cenę 135.000,00 zł netto + VAT. Termin sporządzenia umowy notarialnej został ustalony na dzień 31 stycznia 2005r.Dnia 31 stycznia 2005 r. przed notariuszem M została spisana umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż w budynku w formie aktu notarialnego. Pierwszą opłatę w wysokości 25% tj. 33.750,00 netto + VAT podatnik wpłacił na konto Urzędu Miasta K, w dniu sporządzenia aktu notarialnego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. Opłaty roczne począwszy od 2006 roku w wysokości 3% stanowić będą 4.050,00 zł netto + VAT.

Czy wniesienie pierwszej opłaty w wysokości 25% ceny gruntu stanowi koszt uzyskania przychodów w roku 2005? Podatnik stoi na stanowisku, że w roku 2005 z poniesionej pierwszej opłaty w wysokości 33.750,00 zł w koszty należy wliczyć 4.050,00 zł jako równowartość opłat rocznych. Opłaty roczne ponoszone od 2006 roku w wysokości 3% tj. 4.050,00 zł netto stanowić będą koszty uzyskania przychodów w latach następnych.

W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z danego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem szczegółowo wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: – nabycie gruntów lub prawa wieczystego używania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste używanie gruntów. Wobec powyższego wszelkie opłaty za wieczyste użytkowanie nabytego gruntu pod prowadzoną działalność gospodarczą, w tym pierwsza opłata, są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Kosztami takimi nie są wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów przy nabyciu pochodnym, przy czym stanowią one taki koszt przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży tego prawa. W związku z powyższym należy uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe, gdyż kwota pierwszej opłaty rocznej jest koszem uzyskania przychodu.