Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem czy w przypadku sprzedaży okien, parapetów, żaluzji, rolet, verticali, drzwi, moskitier, mat i markiz wraz z usługą montażu wykonywaną w budownictwie mieszkaniowym, można zastosować jedn


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Sygnatura: 1432/PP/P/14a/440-22/05/DB

Hasła tematyczne: usługi budowlano-montażowe, stawka preferencyjna podatku, faktura VAT, przepisy przejściowe, usługi remontowo-budowlane, roboty budowlano-montażowe

Kategoria:

Zgodnie z przedłożoną przez Podatnika opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi instalowania stolarki okiennej, drzwiowej, parapetów, żaluzji, verticali oraz rolet będących wyrobami innego producenta, świadczone na odrębne zlecenie w ramach zawartych umów z klientami, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 45.42.11-00.00.

W myśl przepisu art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit a i b Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), w okresie od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r., stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Od dnia 14.02.2005r., zgodnie z poz. 20 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm. ), stawkę podatkową w wysokości 7 % stosuje się również w przypadku budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania ( PKOB ex 1130 ) – domy opieki społecznej, internaty, bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka podatku na materiały budowlane od dnia 1 maja 2004r. wynosi 22 %.

Nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących możliwości odrębnego fakturowania materiałów i wykonywanych usług w sytuacji, gdy usługodawca do wykonania robót w obiekcie budownictwa mieszkaniowego ( stawka 7% ) zużył materiały budowlane wcześniej w tym celu zakupione ( stawka 22 %).

Wykonując usługę związaną z budownictwem mieszkaniowym polegającą na montażu okien, rolet, parapetów, żaluzji, verticali, moskitier, mat, markiz, drzwi wraz z materiałem wystawi pan fakturę za wykonanie usługi budowlano – montażowej, to całość usługi wraz z materiałami opodatkowana będzie stawka 7 %. Natomiast w sytuacji, gdy na fakturze wykazana zostanie w osobnych pozycjach : materiały budowlane oraz usługę montażową, wówczas przedmiot dostawy wykazany na fakturze należy opodatkować według właściwych stawek podatkowych, tj.: materiały budowlane według stawki 22 % i usługę montażową według stawki 7 %.

Stanowisko w analogicznej do opisywanej sprawie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny między innymi w wyroku z dnia 28 marca 2003r. sygn. Akt III SA 2029/01, w którym stwierdził, iż "W przypadku wykonania usługi z materiałów dostarczonych ( zakupionych ) przez wykonawcę – obrót, stanowiący podstawę opodatkowania usługi – obejmuje także należności za wykorzystane materiały. Opodatkowanie następuje według stawki przewidzianej dla wykonanej usługi".

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy opodatkowanie usługi jako całości ( wraz z materiałami ) i zastosowanie jednej stawki VAT obowiązującej dla świadczonej usługi uwarunkowane jest zakresem prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedmiotem umowy zawartej z klientem. Jeżeli uzgodniona w niej cena dotyczy całości wykonanej usługi bez względu na jej poszczególne elementy ( materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp. ) to do całego zakresu robót należy stosować jednolitą stawkę podatku.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, według stanu prawnego obowiązującego na dzień odpowiedzi.