Czy w opisanej sytuacji wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Sygnatura: 1437/US37/ZI/142/MJ/05

Hasła tematyczne: ulga remontowa, faktura VAT, tytuł prawny, prawo do odliczenia

Kategoria:

POSTNOWIENIE


Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


postanawia


uznać stanowisko wnioskodawców przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16.03.2005 r. (wpływ dnia 18.03.2005 r., uzupełniony dnia 5.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako prawidłowe.


UZASADNIENIE


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 29.04.2003 r. zawarła Pani z deweloperem przedwstępną umowę dotyczącą zakupu lokalu mieszkalnego. Zgodnie z załącznikiem nr 2A do umowy zatytułowanym "Standard wykończenia mieszkań program za dopłatą", który nie stanowi obligatoryjnej części umowy, deweloper na życzenie klienta realizował program wykończenia mieszkań. Zakres wykończenia objęty był przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. Tytuł prawny uprawniający do skorzystania z ulgi remontowej otrzymała Pani od dewelopera w maju 2004 r. – protokół odbioru mieszkania, a w sierpniu 2004 r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego własności. Dnia 1.06.2004 r. deweloper wystawił odrębną fakturę VAT na wykończenie mieszkania w okresie kwiecień-maj 2004 r. zgodnie z załącznikiem do umowy. Faktura ma brzmienie: wykończenie mieszkania zgodnie z załącznikiem nr 2a do umowy z dnia 29.04.2003 r.

Zdaniem Pani w opisanej sytuacji, ma Pani prawo odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowo – modernizacyjnej wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego na podstawie faktury wystawionej przez dewelopera.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. zostały wykreślone tytuły ulg związanych z wydatkami mieszkaniowymi wymienionymi w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.) w tym również wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkaniowego.

Natomiast zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2004 r., zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956) odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione przez podatnika na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej utworzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, o którym mowa wyżej, uważa się m.in.:

1. własność,

2. umowę użyczenia,

3. umowę najmu lub dzierżawy,

4. umowę podnajmu i poddzierżawy,

5. inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, co rozumie się przez "remont i modernizację". Pojęcia te zostały użyte w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji. W związku z tym za "remont" uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu, natomiast za "modernizację" uważa się trwałe ulepszenie – unowocześnienie istniejącego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wyrażające się w poprawie standardu użytkowego bądź technicznego lub obniżce kosztów eksploatacji.

Rodzaje wydatków na remont i modernizację zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 roku w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

W związku z powyższym podatnik może dokonywać odliczeń w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, jeżeli posiada tytuł prawny do lokalu, którym jest protokół zdawczo-odbiorczy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że faktura była wystawiona po protokolarnym odbiorze lokalu, a zatem ma Pani prawo do odliczenia w ramach ulgi remontowej wydatków udokumentowanych fakturą z dnia 1.06.2004 r.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.