Podatnik jest dzierżawcą samochodów ciężarowych PEUGEOT J5, rok produkcji 1985, dopuszczalna ładowność 1625 kg, liczbie miejsc – 3, oraz MERCEDES BENZ 602, rok produkcji 1979, dopuszczalna ładowność 1700 kg, liczba miejsc – 6, które nie posia


Autor: Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej

Sygnatura: US.III.44/406/8/2005

Hasła tematyczne: odliczenia, samochód ciężarowy, homologacja, paliwo

Kategoria:

Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 1 kwietnia 2005 r. (doręczonego w dniu 1 kwietnia 2005 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

W dniu 1 kwietnia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej wpłynęło podanie Podatnika o interpretację przepisu dotyczącego obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodów ciężarowych:

    1. PEUGEOT J5 2.5 D, rok produkcji 1985, dopuszczalna ładowność 1625 kg, liczba miejsc – 3,
    2. MERCEDES-BENZ 602, rok produkcji 1979, dopuszczalna ładowność 1700 kg, liczba miejsc – 6.

Przedmiotowe samochody, wykorzystywane do działalności gospodarczej, są dzierżawione na podstawie umów dzierżawy, nie posiadają świadectwa homologacji. Zdaniem Podatnika – ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego stwierdza, co następuje: zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ww. ustawy są samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ładowności mniejszej, niż określona wg wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg, gdzie:DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność,n – oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz ilość miejsc (siedzeń) określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Wobec powyższego, w odniesieniu do pojazdów, których dopuszczalna ładowność ustalona na podstawie danych zawartych w wyciągu ze świadectwa homologacji, jest równa lub większa niż dopuszczalna ładowność obliczona wg wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, na zasadach określonych w ww. ustawie. Z powyższego przepisu jednakże nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu ze świadectwa homologacji bądź decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem tego pojazdu za samochód osobowy, co w konsekwencji pozbawiałoby prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa silnikowego, oleju napędowego bądź gazu wykorzystywanego do napędu takiego samochodu.

Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla tego samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność takiego samochodu jest wyższa niż określona wzorem, zawartym w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT.

Niemniej jednak podatnik powinien dołożyć należytej staranności w celu uzyskania homologacji na dany typ posiadanego pojazdu samochodowego.Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż użytkuje Pan samochody ciężarowe. Jeśli zatem z homologacji uzyskanej dla tego typu samochodów wynika uprawnienie, którego Pan dowodzi, tj. ładowność tych samochodów jest wyższa niż określona wzorem, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, będzie Panu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu ww. samochodów.

W świetle powyższego, stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej, właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona bądź uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5.