Czy przychody, które uzyskuję jako biegły sądowy za wykonanie określonych czynności na zlecenie sądu lub prokuratury, należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipc


Autor: Urząd Skarbowy w Kraśniku

Sygnatura: DP. I 413/19/05/P

Hasła tematyczne: działalność wykonywana osobiście, biegły

Kategoria:

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność w zakresie badania i analiz technicznych oraz usług informatycznych. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W 2005 roku podatnik wybrał liniowy podatek dochodowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik zamierza zatrudnić pracownika.Podatnik jest biegłym sądowym w zakresie informatyki. W przypadkach napotkania się ze skomplikowanymi problemami, podczas wykonywania czynności biegłego, podatnik chciałby zlecać część pracy innym podmiotom dysponującym specjalistycznym sprzętem lub oprogramowaniem.

Stanowisko pytającego: Czy przychody, które uzyskuję jako biegły sądowy za wykonanie określonych czynności na zlecenie sądu lub prokuratury, należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), czy też należy je zaliczyć do pozarolniczej działalności gospodarczej?Podatnik stoi na stanowisku, iż jeżeli czynności biegłego sądowego podatnik wykonuje osobiście i bez udziału firm lub zatrudnionych pracowników na zlecenie sądu lub prokuratora, to w takim przypadku przychody uzyskane z tytułu tych czynności, należy zaliczać do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określonychw art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a obydwa podane kryteria, tj. osobiste wykonywanie przez podatnika czynności biegłego sądowego i zlecenie wykonywania tych czynności przez sąd lub prokuratora – powinny być spełnione łącznie.Wedle powyższego, podatnik uważa iż na gruncie przepisów prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby podatnik prowadząc działalność gospodarczą równocześnie osobiście wykonywał na zlecenie sądu albo prokuratora określone czynności biegłego sądowego, kwalifikowane do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6. Podatnik stoi na stanowisku iż rozlicza je, łącząc z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej na podstawie otrzymanego od sądu lub prokuratury PIT-8B.

Ocena stanowiska wnioskodawcy: W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. W związku z powyższym należy uznać stanowisko podatnika za prawidłowe, gdyż przychody które osiąga jako biegły sądowy za wykonanie określonych czynności na zlecenie sądu lub prokuratury są wskazane w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane wg. skali z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.