Jaką stawką podatku od towarów i usług podlga opodatkowaniu świadczenie usług fizykoterapii


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Sygnatura: 1432/PP/P/440-8/14a/05/KC

Hasła tematyczne: stawki podatku, usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi medyczne

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. 8 poz. 60 z 2005r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:
– Uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 12.01.2005r. jako prawidłowe


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 21.01.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. zasadności zastosowania zwolnienia z podatku VAT. Ze stanu faktycznego opisanego w zapytaniu wynika, iż Strona wykonuje usługi fizykoterapii sklasyfikowane pod symbolem PKD 85.14.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod pozycją Nr 9 określono zwolnienie z podatku VAT usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85, z wyłączeniem usług weterynarii /PKWiU 85.2/. Jednocześnie usługi te opodatkowano stawką podatku w wysokości 7% – zgodnie z poz. 152 załącznika Nr 3 do ustawy, gdzie określono, iż opodatkowanie dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku. Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jaki przepisy wykonawcze nie określają podmiotów, wykonujących usługi sklasyfikowane pod symbolem /PKWiU 85/, do których miało by zastosowanie owo opodatkowanie.

Tutejszy organ podatkowy informuje, że prawidłowe zakwalifikowanie świadczonej usługi lub określonego wyrobu do właściwego grupowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług należny do Podatnika. Organem właściwym do wydawania opinii interpretacyjnych standardów klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek interpretacji standardów klasyfikacyjnych ul. Suwalska 29, 97-176 Łódź.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi.

Zgodnie z art. 14 b § 1 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia /art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa/