Czy nie umorzona wartość środków trwałych w momencie ich fizycznej likwidacji oraz wydatki poniesione na uporządkowanie terenu w momencie ich poniesienia będą kosztem uzyskania przychodów


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PD-1/005/2-137/04/WK

Hasła tematyczne: amortyzacja, wartość netto, likwidacja, środek trwały

Kategoria:

W nawiązaniu do odpowiedzi Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze z dnia 02.04.2004 r. nr PDP/423/12/04 w sprawie udzielenia pisemnej informacji zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b §2 w/w ustawy przedstawia swoje stanowisko w sprawie :

Podatnik pismem z dnia 01.03.2004 r. uzupełnionym pismem z dnia 22.03.2004 r. zwrócił się z zapytaniem czy nie umorzona wartość środków trwałych w momencie ich fizycznej likwidacji oraz wydatki poniesione na uporządkowanie terenu w momencie ich poniesienia będą kosztem uzyskania przychodu? Jak wynika z treści powyższego pisma Spółka prowadzi stację paliw. Z uwagi na fakt zużycia technicznego i moralnego budynków i budowli będących składnikami majątkowymi tej stacji, zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu nowoczesnego budynku handlowego, zamontowaniu nowych zbiorników i dystrybutorów paliw. Po oddaniu do użytku nowych obiektów czyli po ustaleniu ich wartości początkowej, stare środki trwałe będą zlikwidowane a teren uporządkowany.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. ) nie uważa się za koszt uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Powyższe oznacza, że kosztem uzyskania przychodów są straty powstałe wwyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek technicznego i moralnego zużycia. Do strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych należy zaliczyć wartość netto nie w pełni umorzonych środków trwałych oraz wydatki związane z rozbiórką starych obiektów i uporządkowaniem terenu. Wydatki związane z rozbiórką starych obiektów i uporządkowaniem terenu są kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia a wartość netto nie w pełni umorzonych środków trwałych w dacie dokonania likwidacji tych środków.

Natomiast odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze odnośnie drugiego pytania Spółki jest prawidłowa. A mianowicie:

Spółka z o.o. zakupiła nieruchomość składającą się z działki zabudowanej budynkiem w stanie kompletnej ruiny służącym poprzednim właścicielom do prowadzenia cegielni. W momencie zakupu Spółka miała zamiar wybudować na tej działce stację paliw, w związku z tym zleciła wykonanie mapy topograficznej oraz dokonała rozbiórki budynku. Z uwagi na problemy finansowe firma jest zmuszona do sprzedaży powyższej nieruchomości. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wydatki poniesione na zakup budynku, sporządzenie mapy i uporządkowanie terenu można uznać w momencie sprzedaży gruntu za nakłady ulepszające i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Z powyższego wynika, że pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. Taki związek nie wystąpi, gdyż Spółka zaniechała realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 41 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a tejże ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia .

Mając na względzie powyższe przepisy i sytuację opisaną w pismach Spółki wydatki poniesione na zakup budynku, sporządzenie mapy topograficznej i koszty poniesione na wyburzenie w/w budynku nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia (sprzedaży) gruntu.

Zatem wyrażone przez Spółkę stanowisko w tej kwestii nie jest słuszne.