Czy w przypadku zatrudnienia pracownika, który będzie mi pomagał przy czynnościach związanych z opracowaniem opinii dla policji, sądu lub prokuratury przychody, które uzyskuję jako biegły sądowy za wykonanie określonych czynności na zlecenie s


Autor: Urząd Skarbowy w Kraśniku

Sygnatura: DP. I 413/19b/05/P

Hasła tematyczne: zatrudnianie (zatrudnienie), działalność wykonywana osobiście

Kategoria:

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność w zakresie badania i analiz technicznych oraz usług informatycznych. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W 2005 roku podatnik wybrał liniowy podatek dochodowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik zamierza zatrudnić pracownika.Podatnik jest biegłym sądowym w zakresie informatyki. W przypadkach napotkania się ze skomplikowanymi problemami, podczas wykonywania czynności biegłego, podatnik chciałby zlecać część pracy innym podmiotom dysponującym specjalistycznym sprzętem lub oprogramowaniem.

Stanowisko pytającego: Czy w przypadku zatrudnienia pracownika, który będzie mi pomagał przy czynnościach związanych z opracowaniem opinii dla policji, sądu lub prokuratury przychody, które uzyskuję jako biegły sądowy za wykonanie określonych czynności na zlecenie sądu lub prokuratury, należy w dalszym ciągu kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też należy je zaliczyć do pozarolniczej działalności gospodarczej? Na wydanej opinii będzie tylko mój podpis jako osoby całkowicie i osobiście odpowiedzialnej za opinię?Podatnik stoi na stanowisku, iż w przypadku zatrudnienia pracownika uzyskane przychody z tytułu czynności biegłego sądowego wykonywane na zlecenie sądu lub prokuratury należy zakwalifikować do przychodu z działalności gospodarczej i ująć w księdze przychodów i rozchodów, gdyż nie ma już spełnionego warunku osobistego wykonywania czynności biegłego sądowego, ponieważ w działaniach uczestniczy druga osoba, która pomaga przy przygotowaniu materiału do wydania opinii dla sądu lub prokuratury.

Ocena stanowiska wnioskodawcy: W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Ustawodawca dokonał wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy źródłami przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazując je odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście zostały wskazane w przepisach art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 13 pkt 6 w/w ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Wedle art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. W związku z powyższym należy uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe, gdyż przychody, które osiąga jako biegły sądowy za wykonanie określonych czynności na zlecenie sądu lub prokuratury, wskazane w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są opodatkowane progresywną skalą podatkową zgodnie z art. 27 w/w ustawy. Nie powinny być one zaliczane do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej