Czy promocja województwa podczas festiwalu, polegająca na zamieszczaniu herbu na strojach tancerzy oraz rozdawaniu wśrod uczestników i widzów materiałów promujących województwo (PKWiU 74.40.13-00.00) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG/005/58D/PP2/443/18/05

Hasła tematyczne: promocja, usługi reklamowe, akcja promocyjna, stawki podatku, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług

Kategoria:

W dniu 07.04.2005 r. podatnik złożył wniosek dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działań podejmowanych w celach promocji województwa podczas festiwalu, polegających na zamieszczaniu herbu na strojach tancerzy oraz rozdawaniu wśród uczestników i widzów materiałów promujących województwo.

Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych powyższe usługi zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU pod symbolem 74.40.13-00.00 jako "usługi reklamowe pozostałe".

Podatnik przedstawił własne stanowisko w tej sprawie, kwalifikując wykonanie powyższych usług do opodatkowanych stawką VAT w wysokości 22%.

Powyższe czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie o VAT, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Wobec powyższego w przypadku usług w zakresie promocji województwa podczas festiwalu, polegających na zamieszczaniu herbu na strojach tancerzy oraz rozdawaniu wśród uczestników i widzów materiałów promujących województwo podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22% – na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik tut. Urzędu potwierdza przedstawione we wniosku stanowisko podatnika, iż świadczenie usług polegających na zamieszczaniu herbu na strojach tancerzy oraz rozdawaniu wśród uczestników i widzów materiałów promujących województwo sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU pod symbolem 74.40.13-00.00 podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.