Przedsiębiorstwo realizuje budowę sieci wodociągowej przy udziale osób zainteresowanych, które dokonują dobrowolnych wpłat na budowę kolektora głównego. Zdaniem firmy, ww. wpłata nie jest usługą i nie powinna być udokumentowana fakturą


Autor: Urząd Skarbowy w Jarocinie

Sygnatura: PP/443-6/05

Hasła tematyczne: wpłata, podatek od towarów i usług, wodociągi

Kategoria:

Z treści wniosku oraz dalszych wyjaśnien Przedsiębiorstwa wynika, iż każda osoba zainteresowana przyłączeniem do sieci wodociągowej albo przekazuje pieniądze na jego budowę ( dobrowolna wpłata ), albo przekazuje ( wybudowaną na własny koszt ) część przyłącza.Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Kryterium dla oceny, czy dana czynność podlega ww. ustawie jest przedmiot opodatkowania, a zatem, czy dana czynność ma za przedmiot towar lub usługę. Wpłata dokonywana na budowę wodociągu nie jest dobrowolna, gdyż w swojej istocie sprowadza się do zapłaty przez każdą osobę zainteresowaną za usługę, którą wykonuje albo Przedsiębiorstwo, albo wybrana dowolnie inna firma. W związku z powyższym, zgodnie z art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wystawienia faktur potwierdzających dokonanie wpłaty ( usługi ), również na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.