Pytanie podatnika dotyczy prawidłowości księgowania w podatkowej księdze przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w walutach obcych


Autor: Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim

Sygnatura: DP.005.V/7/2005

Hasła tematyczne: moment powstania przychodów, przychody w walutach obcych, faktura, koszty uzyskania przychodów, kurs waluty, eksport towarów

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie:
art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 t.j.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim po rozpatrzeniu pisma z dnia 28.02.2005 r. uznaje stanowisko podatnika w indywidualnej sprawie dotyczące prawidłowości księgowań operacji gospodarczych w 2005 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.03.2005 r. do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 t.j.) w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym i stanie prawnym, obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia stanowisko zawarte w podatniu uznaję za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 (przychody należne choćby nie zostały faktycznie otrxzymane), uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e-1g dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

  1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
  2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi przychód wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
  3. otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.

Art. 14 ust. 1a w/w ustawy określa przypadki, gdy przychód wyrażony jest w walutach obcych. Przychody te przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli między dniem uzyskania przychodów i dniem faktycznego ich otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice kursowe wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód oraz zastosowania średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu.

Ponadto jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego przy realizacji eksportu towarów korzysta Pan z usług transportowych wykonywanych przez podmioty zagraniczne. Do zakupu usługi transportowej udokumentowanej fakturą ma zastosowanie art. 22 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu, Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt oraz z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia zarachowania kosztów. Przy spełnieniu wymienionego przepisu zakupiona obca usługa transportowa w całości stanowi koszt uzyskania przychodów.

Stanowisko Pana przedstawione w piśmie dotyczące sposobu księgowania załączonych faktur w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w 2005 roku uznaję za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążące dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmnieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w określonym trybie (art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej).

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.
Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim. W przypadku składania zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr od każdego załącznika.

Zażalenie winno odpowiadać warunkom określonym w art. 222 Ordynacji podatkowej czyli powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.