Czy istnieje konieczność ewidencjonowania otrzymanych zaliczek na poczet dostaw towarów od klientów nieprowadzących działalności gospodarczej


Autor: Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

Sygnatura: PP/4430-11/05

Hasła tematyczne: zaliczka, kasa rejestrująca

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r. (data wpływu 10.03.2005r.) uzupełnionego dnia 13.04.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewidencjonowania zaliczek na poczet dostaw towarów za pomocą kas rejestrujących

postanawiam

uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku jako prawidłowe

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo (…) zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie ewidencjonowania zaliczek na poczet dostaw towarów za pomocą kas rejestrujących. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki na poczet dostaw towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są rejestrowane za pomocą kas fiskalnych oraz wystawiane są faktury VAT.

Przedsiębiorstwo prezentuje stanowisko, że zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ma obowiązek ewidencjonowania otrzymywanych zaliczek od klientów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego stanowisko przedsiębiorstwa jest słuszne. Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy dokonujący dostawy towarów i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl brzmienia art. 29 w/w ustawy, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotację, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. W art.165 tej ustawy, ustawodawca wskazał, iż do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 i 9 zachowują moc przepisy dotychczasowe wydane na podstawie art. 29 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 175. Zgodnie zaś z przepisem § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów tutejszy organ podatkowy uważa, iż zaliczki na poczet dostaw towarów otrzymane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych stanowią obrót i podlegają obowiązkowi ewidencjonowania na kasach rejestrujących.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Stosownie do art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze, zgodnie z art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej służy Stronie wniesienie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej ).