Czy działalność gospodarcza, tj. Szkoła Języków Obcych, opodatkowana na zasadach ogólnych będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Sygnatura: U.S.I/3.415-15/05

Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, szkoła niepubliczna, podatek dochodowy od osób fizycznych, dochody wolne od podatku

Kategoria:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwolnione od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.
Natomiast w myśl art. 21 ust. 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:
1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,
2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało pokryte przez wpłaty rodziców.

Mając na uwadze powyższe przepisy, zwolnieniu będzie podlegał dochód w części przeznaczonej na te cele. Pozostały dochód będzie podlegał opodatkowaniu.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.