Kiedy należy ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących otrzymywane zaliczki w przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku?


Autor: Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

Sygnatura: PP/4430-12/05

Hasła tematyczne: obowiązek podatkowy, kasa rejestrująca, wyciągi bankowe

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r. (data wpływu 10.03.2005r.) uzupełnionego dnia 13.04.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewidencjonowania zaliczek za pomocą kas rejestrujących w przypadku wpłaty dokonanej za pośrednictwem banku

postanawiam

uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku jako prawidłowe

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo (…) zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie ewidencjonowania zaliczek na poczet dostaw towarów za pomocą kas rejestrujących w przypadku wpłaty za pośrednictwem banku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Otrzymane zaliczki, przedpłaty, zadatki na poczet dostaw towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są rejestrowane za pomocą kas fiskalnych oraz wystawiane są faktury VAT.

Przedsiębiorstwo prezentuje stanowisko, że w przypadku wpłaty zaliczki za pośrednictwem banku obowiązek zaewidencjonowania zaliczki powstaje z chwilą otrzymania wyciągu bankowego.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego stanowisko przedsiębiorstwa jest słuszne. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 -21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to zgodnie z art. 19 ust. 11 w/w ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Jeżeli więc Podatnik obowiązany jest do rejestracji obrotu za pomocą kasy rejestrującej, to obowiązek rejestracji otrzymanej zaliczki powstanie w dniu otrzymania zaliczki. W sytuacji, gdy wpłata zaliczki dokonywana jest za pośrednictwem banku i o wpłacie podatnik dowiaduje się dopiero z wyciągów bankowych, zaliczka powinna być zaewidencjonowania w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, czyli z chwilą otrzymania wyciągu bankowego.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Stosownie do art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze, zgodnie z art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej służy Stronie wniesienie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej ).