Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość posiłków przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej pełniącemu obowiązki szefa kuchni w czasie wykonywania przez niego czynności służbowych


Autor: Urząd Skarbowy w Łęczycy

Sygnatura: I-415/5/2005

Hasła tematyczne: posiłki, zwolnienia przedmiotowe, Służba Więzienna

Kategoria:

Z przedstawionego stanu wynika, że funkcjonariuszowi Służby Wieziennej pełniącemu obowiązki szefa kuchni w czasie wykonywania przez niego czynności służbowych przysługują posiłki. Normy oraz warunki na podstawie których funkcjonariusz SW otrzymuje te posiłki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 572).

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łeczycy informuje, że:zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych usta lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Fukcjonariusze Służby Więziennej w określonych przypadkach otrzymują wyżywienie albo równoważnik pieniężny za to wyżywienie – stosownie do postanowień art. 71 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej.

Takim przepisem prawnym konkretyzującym komu i w jakiej wysokości przysługują posiłki jest § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 572), z którego wynika, że funkcjonariuszom w czasie wykonywania czynności szefa kuchni w zakładach karnych i aresztach śledczych przysługują posiłki wydawane w godzinach pełnienia służby, według stawki budżetowej dominującej normy wyżywienia przysługującej dla osadzonych.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli spełnione będą następujące warunki, tj:- otrzymane świadczenie będzie świadczeniem rzeczowym /posiłkiem/ bądź ekwiwalentem za to świadczenie,- będzie wynikało z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby /za szczególne warunki należy uznać służby dyżurne/,- otrzymujący pozostaje w stosunku służbowym,- przysługujące świadczenie wynika z przepisów innych ustaw lub przepisów wykonawczych, świadczenie bądź ekwiwalent w zamian tego świadczenia przysługujące funkcjonariuszowi Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych szefa kuchni w zakładzie karnym korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14b par. 1 i par. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona bądź uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b par. 5.