Czy można zastosować 7% stawkę podatku VAT przy sprzedaży butów taktycznych i bielizny termo aktywnej przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Sygnatura: PP-443/63/2005

Hasła tematyczne: straż pożarna, stawka preferencyjna podatku, ochrona przeciwpożarowa

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej uznaje stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2005 r., uzupełnionym dnia 25 kwietnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania 7% stawką podatku VAT sprzedaży butów taktycznych oraz bielizny termo aktywnej przeznaczonych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 23 marca 2005 r. wpłynął do tut. urzędu wniosek Spółki z o.o. co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Oświadczenie, że w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przez sądem administracyjnym zostało uzupełnione dnia 25 kwietnia 2005 r.Jak stanowi art. 14a § 1 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zajmuje się dostawami m.in. butów taktycznych i bielizny termo aktywnej na rynek krajowy. Towary te spełniają wymagane normy określone przepisami przeciwpożarowymi. W ostatnim okresie zgłaszają się do Spółki przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych i wyrażają chęć zakupu tych artykułów, powołując się na załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oczekują zastosowania podatku VAT w wysokości 7%. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 2 tej ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3, stawka podatku wynosi 7%. W świetle art. 41 ust. 10 stawkę 7% stosuje się do dostaw towarów wymienionych w poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do dostawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z poz. 134 pkt 2 załącznika nr 3 do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej zalicza się m.in.: umundurowanie, odzież specjalną i ochronną itd. W świetle brzmienia tego punktu Spółka uważa, że buty taktyczne oraz bielizna termo aktywna przeznaczona dla strażaków skupionych w Ochotniczych Strażach Pożarnych jako towary spełniające warunki ochrony przeciwpożarowej winna być uznana za towary, dla których stawka VAT wynosi 7%.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego tut. organ podatkowy informuje co następuje:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, jednak ust. 10 precyzuje, że w przypadku towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy stawkę podatku 7% stosuje się tylko do dostaw na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej wyliczono enumeratywnie w poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT:

poz. 129 – Sprzęt przewozowo-samochodowy

 • pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,
 • sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów

poz. 130 – Sprzęt łączności :

 • radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,
 • sprzęt łączności przewodowej,
 • zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie,
 • urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,
 • zestawy antenowe,
 • sprzęt do radiowej łączności trankingowej

poz. 131 – Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:

 • sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary,
 • aparaty oddechowe z maskami,
 • sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy,
 • zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem,
 • wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne,
 • urządzenia oddymiające i zadymiające,
 • wytwornice, agregaty i generatory pianowe,
 • prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe,
 • podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe,
 • węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące,
 • drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane,
 • sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych,
 • sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków,
 • chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące,
 • sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,
 • pompy i autopompy pożarnicze,
 • agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne,
 • sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych

poz. 132 – Wyposażenie zabezpieczające:

 • pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie, polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,
 • polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki,
 • wyposażenie samochodów sanitarnych

poz. 133 – Materiały pędne i smary, paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

poz. 134 – Pozostałe towary

 • urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych,
 • umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje,
 • wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych – przeciwgazowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych,
 • urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych,
 • podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę napojazdy dla straży pożarnej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.) jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 2. jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej,
 3. zakładowa straż pożarna,
 4. zakładowa służba ratownicza,
 5. gminna zawodowa straż pożarna,
 6. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 7. terenowa służba ratownicza,
 8. ochotnicza straż pożarna,
 9. związek ochotniczych straży pożarnych,
 10. inne jednostki ratownicze.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2 – 5 i 8, tworzy się jako jednostki umundurowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. W jednostkach tych zatrudnieni są pracownicy podlegający szczególnym obowiązkom wynikającym z charakteru pracy oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje i warunki psychofizyczne, zwani dalej "strażakami jednostek ochrony przeciwpożarowej" (art. 16a cyt. ustawy). Zatem za strażaka uznawany jest tylko pracownik zatrudniony w wyżej wymienionych jednostkach. Ochotnicza straż pożarna jest także jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut (art. 19 ust. 1, 1a, 2 cyt. ustawy). Zgodnie z art. 27a ustawy o ochronie przeciwpożarowej tylko strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 (brak tutaj odesłania do członków ochotniczej straży pożarnej), o ile nie jest strażakiem Państwowej Straży Pożarnej albo żołnierzem zawodowym, przysługuje prawo do odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego, na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zatem członkom ochotniczej straży pożarnej nie przysługuje odzież specjalna i ekwipunek osobisty, na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Z przepisów art. 32 ust. 2 i 3 pkt 1 powoływanej ustawy wynika jedynie obowiązek gminy do ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej oraz do bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej.

Reasumując, chociaż nie ulega wątpliwości, że ochotnicza straż pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej a przedmiotowe buty taktyczne oraz bielizna termo aktywna będą przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, to jednak towary te nie mieszczą się w enumeratywnym wyliczeniu towarów z poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Powoływana przez Spółkę poz. 134 pkt 2 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zalicza do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wyłącznie umundurowanie, odzież specjalną i ochronną, wyekwipowanie osobiste, ale tylko strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm oraz wyposażenie specjalistyczne strażaka, jak również jego odznaki, odznaczenia i dystynkcje. Normy składników umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego strażaka określa załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 71, poz. 650 z późn. zm). Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów normy te nie mają zastosowania do członków ochotniczej straży pożarnej, których ponadto ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie uznaje za strażaków. Skutkiem tego sprzedaż (dostawa) przedmiotowych butów taktycznych oraz bielizny termo aktywnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie kraju nie może skorzystać z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT i będzie podlegała opodatkowaniu wg 22 % stawki podatku VAT.

W związku z powyższym stanowisko Spółki przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. Zatem należało orzec jak w sentencji.