Orzeczenie nr PP-3/i/4407/6/05


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-3/i/4407/6/05

Hasła tematyczne: podstawa opodatkowania, faktura, użytkowanie wieczyste

Kategoria:

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Starostwa Powiatowego w Zakopanem wniesionego w dniu 28.02.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z dnia 16.02.2005 r. nr P.P.443-4-1/OS w sprawie zasad naliczania podatku od towarów i usług od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz konieczności wystawienia faktury VAT dla użytkownika wieczystegodziałaj ąc na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60).

odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanowiska przedstawionego we wniosku jest prawidłowa

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05.01.2004 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego – w dniu 12.01.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 01.02.2004 r., Starostwo Powiatowe w Zakopanem zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Zapytanie dotyczyło wyjaśnienia trzech kwestii:
– czy opłata pobierana z tytułu użytkowania wieczystego stanowi kwotę brutto (z podatkiem VAT) czy kwotę netto (bez podatku VAT),
– czy naliczenie podatku VAT powoduje konieczność wystawienia faktury dla użytkownika wieczystego,
– czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dzierżawa i najem lokali użytkowych, gdzie wydzierżawiającym lub wynajmującym jest Skarb Państwa.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem w postanowieniu z dnia 16.02.2005 r., nr P.P.443-4-1/05 stwierdził, iż w braku odmiennych ustaleń między stronami umowy o użytkowaniu wieczystym, opłata roczna uiszczana przez użytkownika wieczystego jest kwotą brutto. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W odniesieniu natomiast do kwestii wystawiania faktury VAT dla użytkownika wieczystego wyjaśnił, iż w myśl art. 106 ust. 1 i 4 ustawy podatnicy są obowiązani wystawić fakturę VAT, przy czym faktury VAT na rzecz osób fizycznych wystawia się jedynie na żądanie tych osób.

Na powyższe postanowienie Starostwo Powiatowe w Zakopanem zażaliło się pismem z dnia 28.02.2004 r. podnosząc, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem w kwestii zasad naliczania podatku od towarów i usług od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Zdaniem Starostwa Powiatowego przyjęcie stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego skutkowałoby uszczupleniem dochodów zarówno Skarbu Państwa jak i dochodów samorządu powiatowego co nie jest słuszne. Starostwo nie zakwestionowało natomiast poglądu Naczelnika Urzędu Skarbowego w kwestii obowiązku wystawiania faktury VAT dla użytkownika wieczystego.Odpowiedź na trzecie pytanie zawarte we wniosku zostało udzielone odrębnym postanowieniem.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

W myśl przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót (…). Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Kwota należna zaś to wynagrodzenie które jest należne sprzedawcy z tytułu jego świadczenia na rzecz nabywcy. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży najczęściej wyrażane jest w formie ceny. Natomiast w cenie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do ustalania podstawy opodatkowania w odniesieniu do świadczonej usługi użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i 4 ustawy podatnicy są obowiązani wystawić fakturę VAT, przy czym faktury na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wystawia się na żądanie tych osób.Z w/wymienionych względów orzeczono jak w sentencji. Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
– nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.