Spółka pyta, czy ma prawo do zastosowania stawki podatku 0 % w związku z potraktowaniem tych dostaw jako dostawy wewnątrzwspólnotowej


Autor: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 135 / 05 /ŁG

Hasła tematyczne: dokumenty, dostawa wewnątrzwspólnotowa, stawki podatku

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r., który wpłynął w dniu 10.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla dostawy towarów dla kontrahenta czeskiego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

  W dniu 10.03.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

  Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniach 24, 28, 29 kwietnia 2004 r. Spółka dokonała sprzedaży profili zimnogiętych i wystawiła z tą datą faktury dla firmy czeskiej. Dostawa towaru do tego kontrahenta odbywała się drogą kolejową. W dniach dokonania sprzedaży zostały załadowane wagony i wraz z listami przewozowymi przekazane do PKP. Profile zimnogięte dla ww. kontrahenta zostały wysłane ze stacji kolejowej Ruda Chebzie lecz na granicę dotarły dopiero odpowiednio 1, 3, 5 maja 2004 r.

Spółka nie posiada dokumentów SAD 1A potwierdzającego wywóz towarów. W związku z czym dla wystawionych 24, 28, 29 kwietnia 2004 r. faktur na rzecz firmy czeskiej zostały nadane numery NIP obowiązujące w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Ponadto Spółka posiada potwierdzenia od tej firmy, że wskazany na fakturach towar został w całości odebrany w dniach 2, 5, 6 maja 2004r.

Spółka pyta, czy ma prawo do zastosowania stawki podatku 0 % w związku z potraktowaniem tych dostaw jako dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Spółka stoi na stanowisku, iż powyższą transakcję należy potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Spółka twierdzi, iż ma prawo do zastosowania stawki 0 % na podstawie dokumentów, które posiada.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0 %, z zastrzeżeniem art. 42.

Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług mówi, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem że:

– podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

– podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju ( art. 42 ust. 3 ustawy ):

1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2. kopia faktury dostawy,

3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

4. dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Stosownie do przepisu § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm. ), obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujących przed dniem 1 maja 2004 r., z wyłączeniem eksportu i importu towarów lub usług w rozumieniu tych przepisów, jeżeli w wyniku tych czynności nastąpił wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1. wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu przez wewnętrzny urząd celny przed 1 maja 2004 r.;

2. wywóz terytorium kraju nastąpił po dniu 30 kwietnia 2004 r.;

3. podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy.

W przedmiotowej sprawie wywożone towary nie zostały objęte procedurą wywozu przez wewnętrzny urząd celny przed 1 maja 2004 r., tym samym powyższy przepis nie będzie miał zastosowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dostawy towarów zostały dokonane na rzecz podmiotu czeskiego. Na fakturach wystawionych 24, 28, 29 kwietnia 2004 r. na rzecz kontrahenta czeskiego zostały nadane nr NIP obowiązujące w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

W przekonaniu organu podatkowego, intencją ustawodawcy konstruującego regulację art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, było wskazanie dokumentów, które mogą być dowodami potwierdzającymi dostarczenie towaru do nabywcy znajdującego się poza terytorium kraju. Ustawodawca nie wyraża wprost wymogu posiadania czterech osobnych dokumentów. Koniecznym dokumentem, który stanowi dowód potwierdzający dostarczenie towaru do nabywcy znajdującego się poza terytorium kraju jest kopia faktury dostawy, o której mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2. Oprócz kopii faktury koniecznym będzie dokument, który jednoznacznie potwierdza dostarczenie towarów do nabywcy. W przedmiotowej sprawie Spółka posiada potwierdzenie odbioru przez kontrahenta czeskiego towarów wskazanych na fakturach o numerach: 76-04-0093, 76-04-0094, 76-04-0095, 76-04-0098, 76-04-0099, 76-04-0100.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż Spółka ma prawo do zastosowania stawki 0 % podatku od towarów i usług, w związku z potraktowaniem przedmiotowych transakcji jako dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Niniejsze postanowienie – na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa – wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.